Korozija i zaštita materijala
S obzirom da u svijetu intenzivno raste potreba za metalima i legurama koje se u agresivnoj sredini ponašaju koroziono stabilno istraživanja u ovoj oblasti su usmjerena na  ispitivanje korozije različitih vrsta metalnih materijala i njihove zaštite u uslovima  koji simuliraju realne uslove eksploatacije.

Glavni ciljevi istraživanja su:

  1. Ispitivanje uticaja građe i strukture materijala na njihovo elektrohemijsko ponašanje u cilju razumijevanja fundamentalnih principa elektrohemijske korozije.
  2. Ispitivanje pojedinačnog uticaja legirajućih elemenata, kao i njihovog međusobnog uticaja u kompoziciji legura na njihovu korozionu stabilnost i mogućnost primjene kao koroziono stabilnih materijala
  3. Ispitivanje zaštite metalnih materijala od korozije modifikovanjem korozione sredine primjenom neorganskih i organskih inhibitora i zaštitnim prevlakama.

Istraživanja se realizuju u Laboratoriji za livarstvo u kojoj se vrši livenje i termička obrada uzoraka i u Laboratoriji za koroziju u kojoj je dostupna oprema za pripremu uzoraka za koroziona ispitivanja i za gravimetrijsku metodu određivanja brzine korozije, kao i  PAR sistem za koroziona i elektrohemijska ispitivanja.

Metode istraživanja dostupne na MTF:

Elektrohemijske metode: linearna polarizacija u uskom i širokom području potencijala, potenciodinamička polarizacija, ciklična voltametrija,  hronoamperometrija, elektrohemijska impedansna spektroskopija. Rendgenska difrakcija na prahu i Atomska apsorpciona  spektroskopija rade se u specijalizovanim laboratorijama MTF-a.

 

Saradnja

Istraživačka grupa  ima razvijenu naučnu saradnju sa Prirodno matematičkim fakultetom  Univerziteta u Sarajevu, Institutom za crnu metalurgiju u Nikšiću, Institutom sa Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju Beograd i dr.

 

Projekti

Ispitivanje uticaja inhibitora na brzinu korozije materijala na bazi željeza i aluminijuma u vodenim rastvorima, Ministarstvo nauke, 2012-2014.

 

Kontakt: Prof. dr Jelena Šćepanović

 

Email: jelenapj@ucg.ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.