Metalurško-tehnološki fakultet, 12.01.2021

K O N K U R S za radno mjesto STRUČNI SARADNIK 

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA

 

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

 

za radno mjesto STRUČNI SARADNIK, za rad na odredjeno vrijeme – do povratka zaposlene sa porodiljskog/roditeljskog odsustva, za oblast Analitičke hemije i oblast Zagađivači u životnoj sredini, 1 izvršilac

Spisak predmeta na kojima će stručni saradnik izvoditi vježbe može se naći na Oglasnoj tabli i na WEB stranici Metalurško-tehnološkog fakulteta   http://www.ucg.ac.me/mtf/

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte  uslove  propisane Zakonom.

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na MTF UCG:  Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1nivo), odgovarajuće struke za određeni studijski program, 1 godina radnog iskustva u struci i rad na računaru.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, Cetinjski put bb.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Objavljeno u dnevnom listu »Pobjeda«, 13.01.2021. godine    

Dokumenti

Broj posjeta : 378