Metalurško-tehnološki fakultet, 06.06.2019

Vukčević: Za mladi kadar MTF-a veliko je interesovanje poslodavaca u sektorima proizvodnje  Dekanica Metalurško – tehnološkog fakulteta  Univerziteta Crne Gore prof. dr Mira Vukčević kazala je da veliki broj poslodavaca  u sektorima proizvodnje, istraživanja, obrazovanja,  inspekcijskih poslova pokazuje interesovanje za kadar koji se formira na ovom fakultetu, uz sugestiju da obave praksu u njihovim proizvodnim pogonima.

„Znanje koje se stiče na Metalurško-tehnološkom fakultetu kvalifikuje inženjere  za uspješan rad u oblastima dizajniranja i primjene Imageinženjerskih materijala, projektovanja tehnologija, optimizacije proizvodnih procesa, zaštite životne sredine.  Zavisno od izbora uže oblasti, školujemo stručnjake za  procesnu i prerađivačku metalurgiju, baznu hemiju, sintezu organskih i neorganskih proizvoda, ekologiju....", kazala je dekanica Vukčević.

Sa njom smo za sajt UCG razgovarali gdje danas rade studenti MTF-a, kako biraju i obavljaju praktičnu nastavu kod poslodavaca, da li je to put do zaposlenja, te  kako fakultetske aktivnosti poput reforme nastave, naučnoistraživačkog rada i međunarodne saradnje utiču na razvojni put fakulteta.

UCG: Gdje danas rade studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta  Crne Gore?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Firme u kojima danas rade svršeni studenti MTF-a su, između ostalih: KAP, Hemomont, Agencija za zaštitu životne sredine, Plantaže,  Toščelik (Nikšić), Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić, Pivara Trebjesa-Nikšić, Daido Metal Kotor, Centar za ekotoksikološka istraživanja (CETI), Nacionalni parkovi Crne Gore, Tara (Mojkovac), POLIEX (Mojkovac),  Institut za javno zdravlje, Forenzički centar, Vodovod i kanalizacije, Deponijska postrojenja, Fab Live, Inpek, sve srednje stručne škole, Hidrometeorološki zavod, javne ustanove iz sektora inspekcijskih poslova u oblastima bliskim ovim profesijama.

U ranijem periodu, znatan broj diplomiranih studenata MTF-a nalazio je angažman u privrednim subjektima u bliskom okruženju (BiH, Srbija).

UCG: Kažete da u većini ovih kompanija studenti danas imaju praksu na osnovu potpisanih ugovora?

PROF. DR VUKČEVIĆ: U završnom semestru osnovnih studija, studenti imaju obaveznu praktičnu nastavu jednog dana u nedjelji. U postupku definisanja modela implementacije praktične nastave pomogli su nam, upravo, partneri iz industrije i biznisa koji su  ušli u spisak naših nastavnih baza. Kompanije koje su naša nastavna baza vrlo odgovorno sprovode svoj dio posla u praktičnoj obuci studenata.

Zahvaljujući specifičnosti poziva i činjenici da naši inženjeri ni ranije nisu mogli steći odgovarajuća znanja bez terenskih pogonskih vježbi koje su nadogradnja laboratorijskim i praktičnim vježbama na Fakultetu, naši studenti su i ranije sticali ozbiljne kompetencije u praktičnom radu. Sad je taj aspekt obrazovne ponude potpuno uređen. Ugovori o izvođenju praktične nastave se potpisuju između Fakulteta i kompanije, a na početku procesa praktične obuke potpisuju ih i studenti, pojedinačno. Svaki student, pored nastavnog mentora za izvođenje praktične nastave dobija i mentora, odnosno “voditelja” prakse u firmi, koji, u uskoj saradnji sa nastavnim mentorom, osmišljava plan praktične obuke.

UCG: Na koji način studenti biraju gdje će obavljati praksu i da li je to mogući put do zapošljenja?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Studenti, po principu ličnih preferenci, biraju kompanije na samom početku studijske godine, a na osnovu njihove prijave i istraživačke, odnosno stručne oblasti za koju su zainteresovani, dodjeljuju im se nastavni mentori. Kompanije pokazuju izuzetnu volju za ovom saradnjom, jer je smatraju idealnim putem da upoznaju mladi kadar i učestvuju u formiranju kompetencija tih mladih ljudi. Naravno da je ovo idealan put do zapošljavanja, ukoliko studenti uspješno prođu praktičnu nastavu.

UNIPROM KAP svake godine konaktira Fakultet sa otvorenom ponudom zaposlenja za izvjestan broj mladih inženjera, sva tri profila. Slično je i sa svim ostalim kompanijama koje su naša baza. U tom smislu, imamo stalnu komunikaciju sa predstavnicima kompanija i djelujemo kao neka vrsta “mosta” u komunikaciji mladih inženjera i menadžmenta u kompanijama. Na ovaj način, kompanije koje su naša nastavna baza, imaju priliku, ne samo da dobiju kadar sa teritorije Crne Gore, nego da indirektno utiču i na oblikovanje nastavne ponude Fakulteta, preko zahtjeva koje nam šalju u tom smislu.

UCG: MTF radi više od 46 godina i ono što ga karakteriše jeste usklađivanje sa tehnološkim trendovima i potrebama tržišta rada...

PROF. DR VUKČEVIĆ: Podaci do kojih smo došli analizom potreba tržišta rada, a i modernih obrazovnih trendova u ovoj oblasti, ukazivali su  na potrebu da osavremenimo metalurško obrazovanje u pravcu novih industrija baziranih na metalnim materijalima koji su u usponu.

Pored toga, rast raznih klasa tzv. „funkcionalnih materijala“ nametala su  potrebu da se u kurikulume inkorporiraju i neka znanja iz oblasti novih materijala, na bazi kombinovanja sa metalnim materijalima, a pri tome smo vodili računa o stvarnim i upotrebljivim  kompetencijama tako obrazovanih  inženjera.

U oblastima Hemijske tehnologije, vođeni rastućim potrebama tržišta rada u oblasti organskih tehnologija, napravili smo i jasnu orijentaciju ka organskoj hemijskoj tehnologiji, naročito u domenu bioaktivnih proizvoda za koje posjedujemo ekspertizu.

UCG: Kako se negativni trend u tranzicionom okruženju odrazio na profil industrijskih kompleksa, pa samim tim i  na profilisanje budućih inženjera?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Svi smo svjesni činjenice da se profil industrijskih kompleksa u svim tranzicionim zemljama drastično promijenio. Krupni, često predimenzionirani industrijski kompleksi, su ustupili mjesto sitnijim, tehnološki adaptibilnijim razvojnim jezgrima koja mogu opstati u trci sa brzim tehnološkim razvojem. Profil nekadašnjih inženjera, stručnjaka vezanih, isključivo, za velike pogone i masovnu proizvodnju, danas se značajno promijenio. Moderne tehnologije traže visoko kompetentan obučen kadar, koji je u stanju da se, i u stručnom, i ekonomskom smislu, nosi sa manjom, ali visoko specijalizovanom proizvodnjom. Svih ovih godina, trudili smo se da prepoznamo kompleksne tehnološke i ekonomske trendove, tako da  možemo reći da danas sve više usmjeravamo svoje studente ka samostalnom biznisu zasnovanom na visokoj kompetentnosti i inovacijama.

UCG: Uvijek ističete i naučnoistraživački rad Vaših kolega?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Smatram veoma važnim da naglasim da zaposleni nastavnici i saradnici na našem fakultetu veoma aktivno učestvuju u naučnoistraživačkom radu, tako da se sa brojem objavljenih radova u indeksiranim publikacijama nalaze u samom vrhu na UCG. Ako se ima u vidu broj zaposlenih nastavnika i saradnika, po čemu naš Fakultet spada u manje Univerzitetske jedinice, onda se naučnoistraživački rad na Fakultetu može smatrati veoma uspješnim.

UCG: U posljednjih 10 godina na MTF-u su implementirani naučnoistraživački  projekati, projekti programa EUREKA, COSTA, INVO HERICA. Da li biste neki projekat posebno istakli?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Posebno ističemo najnoviji projekat Horizonta 2020 (EIT RAW Materials), čija implementacija u širokom konzorcijumu evropskih renomiranih partnera,  govori o umreženosti Fakulteta sa naučnoistraživačkim strukturama na širokom nivou. Izuzetno je intenzivna i bilateralna saradnja koja je uspješna osnova  za buduće naučnoistraživačke kontakte i složenije aplikacije. U okviru ovih projekata, naši istraživači sarađuju sa svim većim univerzitetima u regionu  Zapadnog Balkana,  univerzitetima u Austriji, Mađarskoj , Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj. U modernoj kompetitivnoj ekonomiji nijedan  resurs nije tako važan kao što su ljudi sa svojim znanjima i vještinama. Obrazovanje i stručno usavršavanje presudno određuju kvalitet ljudskih resursa. Nadamo se da su tranzicione godine crnogorske industrije iza nas,  što će nam omogućiti još veći istraživački i obrazovni zamah.

https://www.cdm.me/drustvo/veliko-interesovanje-poslodavaca-u-sektorima-proizvodnje-za-mladi-kadar-mtf-a/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/veliko-interesovanje-poslodavaca-u-sektorima-proizvodnje-za-mladi-kadar-mtf-a/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1045