Metalurško-tehnološki fakultet

Obavještenja za studente magistarskih studija
Poštovane/i,

Odbor za monitoring master studija je na sjednici od 16.03.2021. godine usvojio izmijenjeni formular za prijavu teme master rada. Naime, kako su donijeta nova Pravila, kojima se regulišu jednogodišnje master studije, kao i dvogodišnje, Odbor je, u skladu sa tim, sačinio 2 formulara, koja možete naći na sajtu Univerziteta, stranici Centra za unapređenje kvaliteta, na sljedećem linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1015/objava/29849-formular-za-prijavu-teme-magistarskog-rada

Takođe, napominjemo da je potrebno da, uz formular za prijavu teme master rada, SVAKA FAKULTETSKA JEDINICA DOSTAVI PROPRATNI AKT koji će biti potpisan od strane ovlašćenog lica, sa osnovnim informacijama o predmetu koji se dostavlja, kako nalaže interna administracija.

CJELOKUPNU DOKUMENTACIJU DOSTAVLJATI U JEDNOM PDF FAJLU.

Dodatno, imajući u vidu da je za neke kandidate procedura izrade/pripreme prijave teme master rada već započeta, te da će se u tome služiti starim obrascem, dat je rok za primjenu novih od mjesec dana. Dakle, najkasnije od 27. aprila potrebno je da dostavljate prijave tema master radova po novom obrascu.

Očekujemo da studenti master studija budu obaviješteni o tome blagovremeno.

Takođe, napominjemo da suštinski formulari nijesu izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na najbitnije elemente prijave (naziv rada, uvod, hipoteze, broj karaktera i tome slično), već se izmjene tiču izostavljanja prve stranice do sada upotrebljavanog formulara i novih odredbi Pravila studiranja na postdiplomskim studijama vezano za imenovanje mentora, podnošenje prijave teme itd.

Srdačan pozdrav,

Centar za unapređenje kvaliteta

Cetinjska 2, 81000 Podgorica

Tel: +382/20-414-243

Email: office@qas.ac.me

Links:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1015/objava/29849-formular-za-prijavu-teme-magistarskog-rada

 

 

Broj posjeta : 207