Prijava teme master rada
U skladu sa članom 15 stav 1 Pravila studiranja na master studijama studenti druge godine master studija predlažu temu i mentora nakon završetka II semestra, a najkasnije do završetka III semestra. U tom smislu, potrebno je blagovremeno pristupiti sprovođenju predviđenih aktivnosti (najkasnije do 1. marta 2024. za studijsku 2023/24) kako bi se na vrijeme izvršile sve obaveze do završetka master nivoa studija.

Student popunjava radnu verziju Formulara za prijavu teme master rada koji može naći na linku:

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_142483/fajlovi/Formular%20za%20prijavu%20teme%20master%20rada-dvogodi%C5%A1nje%20studije.pdf

Potrebnu pomoć studentu za pripremu teme pruža mentor, koji potpisuje saglasnost na temu.

Radnu verziju Formulara za prijavu teme master rada (koju je usaglasio sa mentorom), student predaje u papirnoj verziji u tri primjerka u arhivu Dekanata  i elektronsku verziju prijave u word formatu šalje na e-mail predsjednici Komisije za postiplomske/master studije tj. prodekanici za nastavu kojoj se može obratiti i za sve dodatne informacije. Komisija za postdiplomske/master studije daje eventualne sugestije o korekcijama metodološkog dijela formulara, nakon čega konačnu verziju Formulara (usaglašenu sa mentorom) student predaje u papirnoj verziji u tri primjerka u arhivu fakulteta na dalje sprovodjenje procedure u skladu sa Pravilima studiranja na master studijama.

Dekanat MTF-aNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.