Metalurško-tehnološki fakultet, 17.01.2020

RJEŠENJE o odbrani magistarskog rada, Ivana Banićević 

Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i br. 447/2018), a u vezi sa članom 30 stav 2 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, donosim-

 

RJEŠENJE

o odbrani magistarskog rada

 

 

ODOBRAVA SE odbrana magistarskog rada: „Izrada i razvoj metodologije za kontrolu kvaliteta vazduha pomoću 3D štampe i web kamere“, kandidata Ivane Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, MTF, Podgorica, predsjednik,
  2. Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, mentor, član,
  3. Doc. dr Aleksandar Radu, Univerzitet Keele, GB, član.

 

Kandidat će javno braniti svoj magistarski rad dana 24.01.2020. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Sali 202.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Ivana Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije, upisana je st. 2018/19. godine na postdiplomske magistarske studije MTF-a u Podgorici, studijski program: Hemijska tehnologija.

 

Nakon položenih ispita, kandidat je podnio prijavu za izradu magistarskog rada i Vijeće MTF-a je, uz saglasnost Komisije za postdiplomske studije i pribavljeno mišljenje Odbora za monitoring magistarskih studija, na sjednici od 08.07.2019. godine, formiralo Komisiju za ocjenu teme magistarskog rada i za mentora imenovalo prof. dr Nadu Blagojević, MTF, Podgorica, a za komentora prof. dr Aleksandra Radu, Keele Univerzitet, Velika Britanija.

 

Vijeće je potom, na sjednici od 11.10.2019. godine usvojilo pozitivan izvještaj Komisije za ocjenu teme magistarskog rada i imenovalo Komisiju za ocjenu magistarskog rada, pod korigovanim nazivom, u sastavu: prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, prof. dr Nada Blagojević i prof. dr Aleksandar Radu.

 

Na sjednici od 17.01.2020. godine, Vijeće je razmotrilo pozitivan izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada i kako na sam rad, koji je stavljen na uvid javnosti, nije bilo primjedbi, jednoglasno je formirana Komisija za odbranu magistarskog rada, u istom sastavu.

 

Javna odbrana magistarskog rada, u dogovoru sa članovima Komisije i kandidatom, zakazana je za 24.01.2020. godine.

 

Na osnovu naprijed iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

 

CO:                                                                                                                        D E K A N,

-Imenovanoj,

-OT,                                                                                                             Prof. dr Mira Vukčević

-Dosije,

-Sekretar,

-a/a.

Dokumenti

Broj posjeta : 203