Metalurško-tehnološki fakultet, 17.01.2020

RJEŠENJE o odbrani magistarskog rada, Marko Pašić 

Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i br. 447/2018), a u vezi sa članom 30 stav 2 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, donosim-

 

RJEŠENJE

o odbrani magistarskog rada

 

ODOBRAVA SE odbrana magistarskog rada: „Antioksidativni kapacitet meda iz različitih fitogeografskih regiona Crne Gore“, kandidata Pašić Marka, Spec. atomsko-biološko-hemijske odbrane, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, predsjednik,
  2. Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, MTF, Podgorica, mentor, član,
  3. Prof. dr Slađana Krivokapić, PMF, Podgorica, član.

 

Kandidat će javno braniti svoj magistarski rad dana 28.01.2020. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Sali 202.

O b r a z l o ž e nj e

 

Marko Pašić, Spec. atomsko-biološko-hemijske odbrane, upisan je st. 2015/16. godine na postdiplomske magistarske studije MTF-a u Podgorici, studijski program: Hemijska tehnologija.

 

Nakon položenih ispita, kandidat je podnio prijavu za izradu magistarskog rada i Vijeće MTF-a je, uz saglasnost Komisije za postdiplomske studije i pribavljeno mišljenje Odbora za monitoring magistarskih studija, na sjednici od 09.03.2017. godine, formiralo Komisiju za ocjenu teme magistarskog rada i za mentora imenovalo prof. dr Vesnu Vukašinović-Pešić, MTF, Podgorica.

 

Vijeće je potom, na sjednici od 20.04.2017. godine usvojilo pozitivan izvještaj Komisije za ocjenu teme magistarskog rada i imenovalo Komisiju za ocjenu magistarskog rada, pod korigovanim nazivom, u sastavu: prof. dr Nada Blagojević, prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić i prof. dr Slađana Krivokapić.

 

Na sjednici od 17.01.2020. godine, Vijeće je razmotrilo pozitivan izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada i kako na sam rad, koji je stavljen na uvid javnosti, nije bilo primjedbi, jednoglasno je formirana Komisija za odbranu magistarskog rada, u istom sastavu.

 

Javna odbrana magistarskog rada, u dogovoru sa članovima Komisije i kandidatom, zakazana je za 28.01.2020. godine.

 

Na osnovu naprijed iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

 

CO:                                                                                                                        D E K A N,

-Imenovanom,

-OT,                                                                                                             Prof. dr Mira Vukčević

-Dosije,

-Sekretar,

-a/a.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 193