Fakultet dramskih umjetnosti, 05.11.2018

Stipendije Grčke - prijava do 11. novembraDržavna Fondacija za stipendiranje Republike Grčke (u daljem tekstu: IKY) obavještava zainteresovane kandidate da je objavljen Konkurs o stipendijama ove Fondacije za kandidate iz zemalja cijelog svijeta, za kurseve i seminare modernog grčkog jezika i kulture, za akademsku 2018/2019. godinu.

IKY Fondacija dodijeliće do 50 stipendija kandidatima iz zemalja cijelog svijeta, za kurseve i seminare modernog grčkog jezika, za akademsku 2018/2019. godinu. 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da su državljani bilo koje zemlje svijeta, osim Grčke (ne smiju imati dvojno državljanstvo, strano i grčko);
 2. da posjeduju diplomu stranog univerziteta (koji nije grčki) izvan Grčke;
 3. da nijesu stariji od 40 godina do 01/01/2018. godine;
 4. da nemaju stalno prebivalište u Grčkoj;
 5. znanje grčkog jezika stečeno tokom pojedinih kurseva treba da poveća mogućnosti kandidata za posao i da promoviše grčki jezik i kulturu u njihovim zemljama.

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA PODNIJETI:

 1. aplikacioni formular (pravilno popunjen i potpisan) sa zakačenom skorijom fotografijom;
 2. skoriji CV u skladu sa modelom “Europass” (na engleskom, ili grčkom jeziku);
 3. ovjerene kopije univerzitetskih diploma/stečenih zvanja;
 4. uvjerenja o stepenu znanja grčkog (ukoliko ga kandidat posjeduje), engleskog, ili francuskog jezika;
 5. dva (2) pisma preporuke (na grčkom, engleskom i francuskom) od univerzitetskih profesora;
 6. pismeni dokaz o tome da kandidat radi kao profesor grčkog jezika (ukoliko postoji);
 7. skorije ljekarsko uvjerenje (izdato bar mjesec dana prije podnošenja aplikacije) koje je izdala nadležna državna zdravstvena ustanova, u kojem se izjavljuje da kandidat ne boluje ni od koje zarazne bolesti;
 8. kopija validnog pasoša/nacionalne lične karte.

Navedena dokumentacija treba da bude podnijeta elektronskim putem na e-mail adresu: foreigners@iky.gr  

Sva podnijeta dokumentacija, ukoliko nije izdata na engleskom, francuskom ili grčkom, mora biti prevedena od sudskog tumača za grčki, engleski, ili francuski jezik.

Dokumenta pod rednim brojem 3,4, 7. i 8.  moraju imati Apostil ili da budu ovjerena od  grčkih diplomatskih predstavništava (Konzulat, ili Ambasada) samo ako je kandidat iz zemlje koja nije članica Haške konvencije (Apostil) od 5. oktobra 1961. godine.

Kandidati mogu podnijeti samo ovjerene kopije originalnih dokumenata koja se ne vraćaju. Nepotpuna, neblagovremena i nečitka dosijea se neće uzimati u razmatranje.

Kandidati koji već koriste ili su koristili neku od stipendija koje dodjeljuje Fondacija IKY biće isključeni iz programa, uz izuzetak bivših dobitnika stipendije za savremeni grčki jezik i kulturu koji žele da provjere svoje kompetencije iz grčkog jezika.

Kandidati protiv kojih se vodi krivični postupak biće isključeni iz procesa selekcije.

Prijave kandidata koji još nijesu dobili diplomu o završenim dodiplomskim studijama, neće biti razmatrane.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Krajnji rok za elektronsku dostavu aplikacije (samo CV i aplikacioni formular) je 11. novembar 2018. godine.

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu svojih aplikacija na internet adresi www.iky.gr

TRAJANJE STIPENDIJE

Trajanje ovih stipendija je sedam (7) mjeseci, a nudi se samo za poseban tečaj modernog grčkog jezika i kulture koji se obično organizuju na nekom od grčkih univerziteta. Izbor univerziteta vrši IKY fondacija, nakon procesa selekcije kandidata.

DATUM POČETKA

Kursevi počinju u decembru 2018. godine, a završavaju u junu 2019. godine.

OPŠTI  PREGLED KURSA

 1. Grčki jezik

Ovaj program nudi mogućnosti učenja na početnom, srednjem (ili višem srednjem) i naprednim nivoima na osnovu testiranja, a zavisi od dovoljnog broja studenata.

 

 

 1. Istorija i kultura

Polaznici će biti upoznati sa grčkom istorijom, kulturom i umjetnošću kroz seminare, edukativne posjete pojedinih mjesta u gradu izučavanja, kao i kroz ekskurzije najvećih istorijskih mjesta u Grčkoj.

 1. Kulturni programi

U seminar su uključeni i kulturni događaji i od polaznika se očekuje njihovo aktivno učešće u njima.

 

FINANSIJSKA PODRŠKA

Stipendija pokriva sljedeće troškove:

 1. besplatne obroke i smještaj u studentskom domu ili u namjenski građenim stanovima koje obezbjeđuje univerzitet koji će organizovati program;
 2. mjesečni iznos od 150 eura za lične troškove;
 3. iznos od 200 eura za početne troškove;
 4. besplatno bolničko liječenje u hitnim slučajevima, u državnoj zdravstvenoj ustanovi (javne bolnice). Građani zemalja članica EU treba da imaju Evropsku kartu osiguranja od bolesti;
 5. troškovi upisnine.

Dobitnici stipendija moraju redovno pohađati kurseve i učestvovati u svim aktivnostima studijskog programa.

Nakon uspješno završenog studijskog programa, grčki Univerzitet će kandidatima obezbijediti uvjerenje o pohađanju.

Zainteresovani kandidati iz Crne Gore, za više informacija i pojašnjenja, mogu da se obrate  na sljedeću adresu:

Ambasada Republike Grčke, Atinska 4, 81000 Podgorica

Atinska 4, 81000 Podgorica

Kontakt osobe u Ambasadi Republike Grčke: Snežana Vukčević i Ana Klikovac

Kontakt telefon u Ambasadi: 00382 20 655 544 i 00382 20 618 170