Fakultet dramskih umjetnosti, 14.03.2020

Prioriteti novog dekana Fakulteta dramskih umjetnosti - poboljšanje kvaliteta nastave i infrastruktureX

Sa novoimenovanim dekanom Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, doc. dr Edinom Jašarovićem, za sajt Univerziteta Crne Gore, razgovarali smo o planovima i pravcima razvoja Fakulteta, za mandatni period 2020-2023. godine.  

Jašarović je dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta u 2018. godini, a njegova dosadašnja naučna i akademska polja interesovanja su bila orijentisana prema manadžmentu u kulturi, kulturnoj politici, kulturnim industrijama i razvoju profesionalne umjetničke karijere.

Na  dužnost dekana Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore stupa 20. jula 2020. godine.  

UCG: Šta će biti prva aktivnost kojoj ćete se kao dekan posvetiti na Fakultetu dramskih umjetnosti?

DOC. DR JAŠAROVIĆ: Kako sam i istakao u predloženom planu razvoja ustanove koji sam kao kandidat za dekana FDU-a izložio na sjednici Vijeća, kao najznačajnije aktivnosti mojeg budućeg mandata ističem dva prevashodna strateška cilja. Jedan koji se tiče infrastrukturnog osnaživanja ustanove i drugog koji se tiče podizanja kvaliteta nastave i studijskih programa.

Dakle, prvi infrastrukturni i strateški prioritet djelovanja usmjerio bih na poboljšanje opštih prostorno-tehničkih kapaciteta koji se indirektno tiču i uslova nastave, ali i ostalih administrativno-operativnih uslova poslovanja FDU-a.

Imajući u vidu da Fakultet dramskih umjetnosti od 1997. godine djeluje u prostoru kulturno istorijskog spomenika bivšeg turskog poslanstva, koji je kao takav prostorno zadat i limitiran, već sam u saradnji sa Likovnom i Muzičkom akademijom sa Cetinja - koje su nam svesrdno izašle u susret, dogovorio prenamjenu postojećih prostora za dekansku i prodekansku kancelariju, koja paradoksalno do sada nije zvanično postojala na FDU. U saradnji sa Rektoratom UCG-a i sa službama javnih nabavki, već sam pokrenuo rekonstrukciju dotrajalih plafona i elektrotehničkih instalacija, izolacionu sanaciju objekta na spoljnim i unutrašnjim zidovima, definisao poziciju dva parkirna mjesta FDU-a u saradnji sa Opštinom Cetinje i definisao listu prioriteta koja se tiču sveukupnog uređenja enterijera, odnosno  opštih uslova kvaliteta boravka studenata na fakultetu u  toku nastave i  van nje.

UCG: Fakultet dramskih umjetnosti se, uz Vaše učešće, predstavio na originalan način na Danu otvorenih vrata UCG i nastaviće sa predupisnom kampanjom?

DOC. DR JAŠAROVIĆ: Moram izraziti zadovoljstvo povodom angažovanja mojih kolega saradnika i profesora koji su pomogli da se na Danima otvorenih vrata UCG-a, Fakultet predstavi na jedan drugačiji način - koji angažuje potencijal novih interaktivnih društvenih medija, tako što su budući brucoši imali prilike da direktno uz pomoć interaktivnog video panoa postuju i taguju sebe u realnom vremenu i prostoru direktno na zvaničnu facebook stranicu FDU-a. Uporedo sa ovim, na Danima otvorenih vrata, realizovali smo snimanje djelova kampanje koja se sastoji od intervjua profesora i saradnika koji promovišu osnovne i master studijske programe i upisne uslove na svim studijskim programima.

Imajući u vidu da je i prošlogodišnja kampanja „Budi ono što jesi i studiraj ono što voliš“, dala veoma pozitivne rezultate u smislu broja i kvaliteta  prijavljanih kandidata, tako smatram da kampanju, ili bolje reći promociju naših studijskih programa, treba realizovati kontinuirano tokom cijele godine. Pored ovoga važno je napomenuti da skorijim izmjenama programa do 30 ECTS kredita dinamično mijenjamo, unapređujemo i inoviramo naše studijske programe i to posebno na master studjama kako bi one postale privlačne što široj ciljnoj grupi budućih studenata. Tako da kad govorim o aktivnostima koje preduzimam na početku svog mandata, iskreno se trudim da uspostavim dobar radni tempo rješavanja svakodnevnih obaveza sa dinamičnim planom razvoja naše organizacione jedinice koji sam predstavio u programu razvoja.

                               

UCG:  U svom programu za kandidata, pomenuli  ste i unapređenje nastavnog procesa, u skladu sa potrebama tržišta rada? Na šta se te mjere unapređenja konkretno odnose?

DOC. DR JAŠAROVIĆ: Fakultet dramskih umjetnosti od svog osnivanja na izvjestan način intenzivno je pratio  potrebe tržišta rada, posebno imajući u vidu veličinu kulturnog i medijskog tražišta Crne Gore. Kao činjenicu koju posebno ističem, jeste okolnost da Fakultet dramskih umjetnosti produkuje veoma specifične i kompleksne obrazovne profile na tržištu rada koji su na izvjestan u poptunoj nesrazmjeri sa veoma skoromnim prostorno-tehničkim uslovima koji su u funkciji obrazovnog procesa. Ovo znači da metodologija obrazovnog  procesa koja se koristi u profilisanju veoma disperzivnih, te krucijalnih zanimanja u oblasti dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti  kao što su: glumci, producenti, dramaturzi, pozorišni, filmski i televizijski reditelji na izvjestan način karakteriše sposobnost prevazilaženja datih okolnosti kako bi se postigao maksimalan i kvalitetan rezultat procesa obrazovanja budućeg kadra.   

Međutim, kada govorimo o konkretnom unapređenju nastavnog procesa, koji je u skladu sa potrebama tržišta rada, onda govorimo o dvijema veoma relevantnim i inovativnim praksama koje su kroz krovnu strategiju UCG-a, inkorporirane i u našu strategiju razvoja FDU-a. Dakle, to je unapređenje nastavnog procesa koje će se konkretno realizovati kroz razvoj novih interdisciplinarnih studijskih programa, na jednoj strani, i razvoj programa cjeloživotnog učenja na drugoj strani.

U oba ova  programska kolosjeka možemo jasno naslutiti  dinamičniji razvoj i relaciju našeg fakulteta ne samo sa tržištem rada, nego i sa izvjesno drugačijim partnerima iz privrednog i realnog sektora, ali i sa drugim ciljnim i starosnim grupama koje iskazuju potrebu za dramskom i audio-vizuelnom edukacijom. Ovo sve ukupno upućuje i na dalju programsku diversifikaciju naše nastavne ponude i razvoj kurukuluma koji će se u skorijoj perspektivi  adekvatnije valorizovati na tržištu rada.     

UCG:  Istakli ste i aktivnosti usmjerene na razvoj Centra za savremena umjetnička istraživanja. Šta ovaj centar znači za FDU?

DOC. DR JAŠAROVIĆ: Ovaj strateški prioritet koji proističe iz nedavno usvojene strategije razvoja naše organizacione jedinice naslanja se i na krovnu strategiju UCG-a koja upućuje na jedan konkretniji odnos umjetničkih fakulteta prema umjetničko-istraživačkom radu.

Dakle, da bi se taj cilj i ostvario u perspektivi, kolege sa našeg fakulteta su se složile da umjetnička i stručna istraživanja u polju dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti formalizujemo kroz definisanje jedne akademske platforme koja bi se zvala Centar za savremena umjetnička istraživanja i  čiji korijen osnivanja je već odavno usađen i definisan na našem fakultetu. Međutim, takav centar nije moguć ukoliko se on ne materijalizuje i u prostorno-tehničkim uslovima i infrastrukturnim pretpostavkama, za šta ćemo pomoć tražiti i od resornog Ministartsva obrazovanja, Ministarstva nauke, ali i Ministarstva kulture.

Razvoj ovog centra, na drugoj programskog strani, značio bi temeljnije preispitivanje doprinosa savremene umjetnosti cjelokupnom crnogorskom društvu. Ovo zapravo znači, da  upravo istraživanje kao osnova našeg budućeg institucionalnog djelovanja, mora biti  povod i zamjena za dosadašnju praksu nastavnog procesa koji se isključivo naslanja na vježbe, a ne toliko na proces istraživanja sam po sebi. Jedino tako sebi možemo objasniti da istraživanje, bilo naučno, stručno ili umjetničko predstavlja u izvjesnom smislu temeljni okvir usvajanja novih znanja, ali ne i uvježbavanje već postojećeg znanja.

Da skratim - istraživanje mora postati krucijalni osnov djelovanja svih naših fakulteta,  i to ne kroz nastavnu interpretaciju onoga što već znamo, već upravo onoga što bismo trabali da saznamo - i to ne samo mi profesori, već i naši studenti.

UCG: Prioritet FDU je i na razvoju međunarodnih odnosa sa sličnim institucijama? U kom pravcu najviše sagledavate tu saradnju?

DOC. DR JAŠAROVIĆ: Da budem iskren, jer sam, do skoro obavljao i funkciju prodekana za međunarodnu saradnju, prioritet FDU-a na razvoju međunarodnih odnosa bio je više usmjeren na saradnju u regionalnim okvirima zbog prirodne jezičke barijere dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti koje se dominantno izučavaju i praktikuju u okvirima maternjeg jezika, odnosno govornog područja koje je razumljivo u bivšim jugoslovenskim republikama. Ovo prevashodno iz razloga što naša dramska baština nije uprediva sa bilo kojom drugom i krajnje je specifična i vezana za jezičko nasljeđe, te samo  područje nastanka i stvaralaštva.

Međutim, i pored toga Fakultet je uspio da tokom niza godina uspostavi veoma relevantna strateška partnerstva sa međunarodnim  kulturnim organizacijama kakve su na primjer:  UNESCO, UNICEF, Savjet Evrope, British Council, ProHelvetia, Evropska kulturna fondacija, Međunarodni teatarski institut (ITI) UNESCO-a, UNDP, Fond za otvoreno društo i drugi relevantni transnacionalni akteri koji su aktivni u sferi savremene kulturne produkcije i kulturne politike. U tim komunikacijama od velike pomoći nam je bilo i Ministarstvo kulture, cijeneći okolnosti da smo u partnerskoj relaciji sa njima, prethodnih godina, realizovali  veoma kompleksne višegodišnje ugovore iz predpristupnih IPA fondova.

Ono što je takođe, važno istaći  u ovom trenutku jeste činjenica  da je  Savjet Evrope sa novom platformom podprograma Kreativna Evropa, koji je usmjeren direktno na Zapadni Balkan, u skorije vrijeme veoma dinamizirao predlaganje i prijavu projekata kroz ovu liniju podrške. Tako se dešava da na dnevnom nivou dobijemo po dva zahtjeva za uspostavljanje strateških partnerstava kojima nužno moramo pristupati iz ugla relevantnosti aktera i snage konzorcijuma, a ne iz ugla kvantiteta prijava. Dakle, prihvatamo isključivo ona partnerstva koja garantuju snažnu vezu sa našim nastavnim i programskim interesima i u kojima, shodno preuzetim radnim paketima, možemo realno da ostvarimo najveći obim finansijskog i programskog benefita za našu instituciju, a shodno tome i za našu akademsku i širu društvenu zajednicu.

UCG: Kakva će biti politika FDU kada je riječ o saradnji sa institucijama na lokalnom nivou?  

DOC. DR JAŠAROVIĆ: Fakultet dramskih umjetnosti ima veoma snažnu saradnju sa svim relevantnim nacionalnim ustanovama i organizacijama kulture i medija u Crnoj Gori, koje shodno tome djeluju i na lokalnom nivou. Dakle, FDU po prirodi svojeg rada i djelovanja predstavlja najumreženiju obrazovnu ustanovu u Crnoj Gori, jer je naš odnos sa nastavnim bazama apsolutno „organski“. Kada to kažem, onda mislim da su skoro svi naši studenti,  već postali dio sistema i kadrovske infrasrtukture  svih značajnijih javnih ustanova kulture i medija u Crnoj Gori i to bezmalo ustručavanja na njihovim čelnim pozicijama. Da bih izbjegao nabrajanje imena naših istaknutih alumnista, moram istaći da naši bivši studenti, na izvjestan način, grade i kreiraju kostur institucionalnog sistema kulture i medija u Crnoj Gori, uvažavajući okolnost da to predstavlja jedan od najznačajnijih stožera identiteta naše zajednice s aspekta savremene kulturne produkcije.

Dakle, kada govorimo o politici saradnje FDU-a sa kulturnim i medijskim institucijama i ustanovama sa kojima smo nedavno obnovili krovne ugovore koji podrazumijevaju realizaciju praktične nastave onda moramo pomenuti: Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište Zetski Dom, Nacionalnog javnog emitera RTCG, Filmski centar Crne Gore, Gradsko pozorište, Crnogorsku kinoteku i dr.

Kada govorimo o redovnoj programskoj i institucionalnoj saradnji onda se ova lista proširuje i na skoro sve crnogorske festivale od nacionalnog značaja, kao što su:  Kotor Art, Barski ljetopis, Ratkovićeve večeri poezije, Hercegnovski filmski festival,  Kotorski festival pozorista za djecu, FIAT -  Podgorica, Festival „Purgatorije“, Tivat,  Barski TV i filmski  festival, Budva grad teatar i mnogobrojne druge, kao i  sve lokalne kulturne administracije i sekretarijate za kulturu kao i listu inostranih ambasada i njihovih kulturnih predstavništava i centara, te saradnju sa nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu. U ovom smislu posebno  ističem i skorije uspostavljenu saradnju sa Filmskim centrom Crne Gore koja je rezultirala veoma konkretnom finansijskom podrškom prilikom realizacije studentskih ispitnih filmova.

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/prioriteti-novog-dekana-fdu-poboljsanje-kvaliteta-nastave-i-infrastrukture/

https://www.portalanalitika.me/clanak/prioriteti-novog-dekana-fakulteta-dramskih-umjetnosti-je-poboljsanje-kvaliteta-nastave-i-infrastrukture

https://fosmedia.me/infos/drustvo/prioriteti-fdu-poboljsanje-kvaliteta-nastave-i-infrastrukture

https://www.aktuelno.me/crna-gora/jasarovic-prioriteti-poboljsanje-kvaliteta-nastave-i-infrastrukture/

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 559