Fakultet dramskih umjetnosti

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UCG-a, OBIMA 120 ECTS KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/21. koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UCG-a, OBIMA 120 ECTS KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/21. koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

raspisuje

 KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH I PRIMIJENJENIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE, OBIMA 120 ECTS KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/21. koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

(II upisni rok)


Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.
 

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI 12 / Slobodnih mjesta 

  • Gluma 2
  • Režija 2
  • Dramaturgija 8

Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 ECTS kredita ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

 

Upis na master akademske i primijenjene studije se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju(«Službeni list Crne Gore», br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19, 17/19, 47/19 i 72/19 i 74/20), Statutom Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337/15-posebno izdanje i 447/18) i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji su oglašeni ovim konkursom, a koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore.

 Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica.

 Informacije o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita objavljene  su na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih  jedinica.

 Prijave na Konkurs se podnose studentskim službama organizacionih jedinica dana  19. oktobra 2020. godine. Uz prijavu kandidat  dostavlja sljedeću dokumentaciju:

  • originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama;
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

Polaganje prijemnog ispita će se organizovati  20. i 21. oktobra 2020. godine, a raspored polaganja biće istaknut na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  26. oktobrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija u obimu 120 ECTS, za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore  bliže su uređeni  Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Pravilnik je objavljen i na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Dokumenti

Broj posjeta : 78

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.