Fakultet dramskih umjetnosti, 05.12.2020

Dekan Jašarović: Pandemija podarila nove forme i izraze u kreativnom radu studenata Fakulteta dramskih umjetnostiX

Dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore doc. dr Edin Jašarović u osvrtu na 2020. godinu, koja je na izmaku, kaže da je protekla u svjetlu usaglašavanja nastavnih planova i programa sa aktuelnom pandemijskom situacijom, počev od prvog talasa Korone, kada se pratila i koordinirala nastava u skladu sa dnevnim saopštenjima Nacionalnog koorcinacionog tijela.

UCG: Izazovi sa kojima  su se suočavali studenti i nastavni kadar Fakulteta dramskih umjetImagenosti početkom pandemije, u martu, traju i danas...

DEKAN JAŠAROVIĆ: Sa tim izazovima suočavamo se i na isteku ove godine, tako što se u opciji tzv. „kombinovanog“ modela nastave, trudimo da realizujemo sve aspekte nastave i praktičnih vježbi, kao i rad na projektima, odnosno ispitnim radovima.

Međutim, ova opcija može se koristiti povremeno i u relaciji sa procijenjenim potrebama za ispunjavanje obaveza studenata od strane predavača i saradnika. Tada se grupe moraju i fizički dijeliti i praviti dodatni rasporedi kako bi i pored prostorne ograničenosti, ipak svi studenti realizovali vježbe.

Ovo, takođe znači i podrazumijeva veći stepen koordinacije, te sveukupno veće angažovanje i studenata i profesora imajući u vidu i sam prevalentni karakter dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti koje su prevashodno prostorno-vremenska, te mizanscenska umjetnost. Kada ovo kažem ne mislim samo na studijski program Gluma, već i na sve ostale studijske programe, poput pozorišne i filmske režije.

UCG: Koliko mislite da se ostvarila nastava i odgovorila na potrebe studenata, s obzirom na okolnosti?


DEKAN JAŠAROVIĆ: Da bismo pravilno procijenili uspjeh ili sve moguće probleme nastave u vremenu online komunikacije, možda bi interesantno bilo zamisliti, pandemijske okolnosti o kojima govorimo, u slučaju potpunog izostanka interneta. U takvim okolnostima bili bismo isključivo osuđeni na tradicionalne vidove komunikacije, te na taj način u potpunosti uskraćeni za većinu onih sadržaja koji sada već čine nezaobilazan dio i formalnog i neformalnog obrazovanja studenata na našem Fakultetu. Međutim, kako je online komunikacija i upotreba savremenih tehnologija u velikom dijelu predstavlja i sadržajni dio naših nastavnih kurikuluma, na Fakultetu dramskih umjetnosti uspjeli smo i tokom ovog semestra da „osvojimo“ neke nove virtuelne prostore učenja i savladavanja gradiva. Tako smo po prvi put realizovali u potpunosti online predstavu studenata koje će postati sastavni dio repertoara u Zetskom domu. Na ovaj način postaje jasno kako je i dosadašnja praksa u umjetničkom obrazovanju mogla da tranzitira do nekih potencijalno novih formi i izraza, te da postane relevantna i izvan fizičkog prostora učionice. U takvim okolnostima, angažovanje predmetnih profesora zadobija još značajniju i važniju ulogu samom činjenicom da interakcija postaje fokusiranija, intenzivnija i kontrolisana i kao takva iznad početnih očekivanja.

UCG: Koliko su projekti u sferi umjetnosti mogli biti ostvareni u skladu sa planiranim?

DEKAN JAŠAROVIĆ: Imajući u vidu da su i studenti i profesori već prefolmulisali veliki broj ispitnih zadataka, ispitnih projekata i aktivnosti, te ih kao takve prilagodili novim uslovima, velika većina njih se i dalje realizuje u online, ali i fizičkim uslovima. Uvažavajući činjenicu  da naše projektne aktivnosti u velikoj mjeri predstvaljaju dio socio-kulturnog lanca savremene umjetničke prakse i rada naših nastavnih baza, jedan dio projektnih aktivnosti je u potpunosti morao biti obustvaljen, zbog realnih okolnosti zabrane kretanja. Na drugoj strani, ovo je značilo, takođe i preispitivanje potencijalno novih vidova saradnje i stvaranja novih uslova za realizaciju projekata, što ne mora nužno da znači i njihovo potpuno ukidanje. U tom pravcu, možemo zaključiti, da veliki dio onoga što studenti i profesori inače rade ili pripremaju tokom nastave se u izvjesnom smislu opet nađe na internetu ili na nakom drugoj platformi savremenih medija. Međutim, problem nastaje u okvirima tradicionalnih medija kakvo je na primjer pozorište ili film kada je za pravu interakciju i opipljive rezultate studenata zaista neophodna i fizička interakcija. Ovdje treba, zaista napomenuti da online nastava ne sadrži sve neophodne komponente za uspješnu procjenu rezultata ili sagledavanje etapnog napredovanja studenata, te je ona u izvjesnom smislu ipak ograničavajuća, kako za studenta tako i za profesora. Ovo se možda najbolje očituje na Fakultetu dramskih umjetnosti gdje je zaista neophodno angažovati sav kapacitet domišljatosti i mašte akademskog osoblja kako bi se aktuelna situacija sa Korona virusom u velikoj mjeri apsorbovala ili makar donekle suspendovala.

UCG: S obzirom na to da ste na početku svog mandata, koje aktivnosti su posebno obilježile ovu godinu?

DEKAN JAŠAROVIĆ: Shodno okolnostima da smo u proteklom vremenu, ali i sada kada se nastava održava u potpunosti online,  najviše pažnje posvetili infrastrukturnom, prostornom i tehničkom opremanju i sanaciji radnih prostora na Fakultetu, gajimo uvjerenje da ćemo nastavak studijske 2020/21.g. dočekati spremniji i u jednom potpuno novom ambijentu. U tom pravcu želim istaći da smo za kratko vrijeme uspjeli da rekonstruišemo i prenamijenimo baletsku salu u multifunkcionalni prostor za prikazivanje i projekcije filmova, da smo u međuvremenu u potpunosti opremili i dobili novu prostoriju za zajednički boravak naših profesora i sastanke Vijeća i prostorije dekanata, da smo dodatno tehnički opremili vježbaonice za studijski program Gluma i Film i mediji, te da  smo u kratkom vremenu u potpunosti obnovili i opremili zajednički holski prostor za boravak studenata, kao i izvršili pripremu za izgradnju tzv. „gluve sobe“ za potrebe audio snimanja i tonske režije, prostorija za boravak profesora studijskog programa Gluma, izvršili inventarnu  rekonstrukciju tri kancelarijska  prostora,  presložili arhive računovodstva, studentske službe i pravne službe, kao i da vršimo pripremne radnje za otvaranje zajedničke „ljetnje terase“ za  potrebe nastavnog osoblja, administracije i studenata. U protekloj godini vršili smo niz veoma kompleksnih sanacija krova, spoljnih fasadnih  i unurašnjih zidova, izmjenu elektro instalacija i termotehnike radi uspostavljanja većeg stepena energetske efikasnosti, te rekonstruisali i uspostavili optički protokol „zoniranog“ interneta za potrebe administracije i studenata.  

U protekloj godini, moram, takođe  istaći veoma važnu i vrijednu donaciju koju nam je obezbijedio Univerzitet Crne Gore u vidu snimajuće opreme sa pratećim elementima koji će dodatno poboljšati uslove i rad studenata prilikom realizacije praktičkih zadataka na studijskom programu Film i mediji. Kada govorimo o važnim događajima u toku protekle godine, ne smijemo zaboraviti i tri pozorišne premijere u kojima je Fakultet dramskih umjetnosti uz pomoć Ministarstva kulture bio koproducent i to sa: JU Gradskim pozorištem iz Podgorice, Zetskim domom sa Cetinja i Centrom za kulturu Tivat, kao i mnogobrojne druge međunarodne aktivnosti naših profesora u oblasti umjetničkih i stručnih istraživanja,  izdavaštva, filma, pozorišta i medija. 


UCG: Imajući u vidu aktuelnu situaciju, koliko je fakultet bio u mogućnosti
da radi i doprinese internacionalizaciji na Univerzitetu Crne Gore?

DEKAN JAŠAROVIĆ: Imajući u vidu da je aktuelna situacija najviše doprinijela obustavljanju već započetih međunarodnih projekata i aktivnosti, smatram da je ovaj segment rada Fakulteta pretrpio najveći obim turbulancija i štete neposredno izazvan aktuelnom Korona krizom, te da je direktno pogođen u smislu smanjenja mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Na drugoj strani, moram istaći aktivnosti konzorcijuma koji smo formirali na Fakultetu povodom učestvovanja na još jednom važnom projektu COST Akcije, u koji smo skorije uključeni, a koja se tiče uspostavljanja globalne asocijacije obrazovnih ustanova i agencija koje se bave metastatističkim i objedinjenim bazama podataka u dramskim i izvođačkim umjetnostima.   

Međutim, ono našta smo posebno ponosni u smislu doprinosa internacionalizaciji je nastavak saradnje sa Fondacijom Konrad Audenauer sa kojom smo nedavno realizaovali veoma uspješnu i  zajedničku konferenciju „Moć kulture“, koja se bavila problemima i pitanjima političkog teatra u regionu.  

UCG: Kakva su vaša očekivanja u pogledu budućeg rada, u okviru 2021. godine?

Očekivanja su prevashodno vezana i usmjerena prema održnju kvaliteta nastave i ishoda učenja, što nas opet vraća na početak ovog razgovora. Kada ovo kažem, ne treba smetnuti s uma već generisani obim  socio-psihološkog pritiska na naše akademsko osoblje, ali i studente, kojem je teško odololjeti u produženom trajanju pandemijskih uslova rada, kojima se ne nazire kraj. Zato smatram i apelujem, da u ovim uslovima svi moramo imati i više strpljenja i razumijevanja, te u skladu sa tim i vršiti korekciju plana, ali i sopstvenih očekivanja.

U takvom horizontu očekivanja, smatram da ćemo u i 2021. g. uspjeti da realizujemo i nastavimo već započete aktivnosti koje su zacrtane Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore, ali i naše univerzitetske jedinice i da na taj način najbolje odgovorimo izazovima sa kojima se danas susrećemo.  Imajući u vidu naučene lakcije iz prethodnog perioda, smatram da ćemo u 2021. g. uspjeti da dodatno ojačamo naše akademske kapicitete, te da obezbijedimo veći kvalitet studiranja za naše studente, ali i da odgovorimo jednom već sada vidljivom trendu. A taj se trend upravo sada ogleda u povećanom i obnovljenom  stepenu interesovanju kandidata za umjetničko obrazovanje u oblasti dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti kojem svjedočimo ove godine.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/jasarovic-pandemija-podarila-nove-forme-i-izraze-u-kreativnom-radu-studenata-fdu

https://www.antenam.net/drustvo/180775-jasarovic-pandemija-podarila-nove-forme-i-izraze-u-kreativnom-radu-studenata-fdu

https://www.aktuelno.me/crna-gora/jasarovic-pandemija-podarila-nove-forme-i-izraze-u-kreativnom-radu-studenata-fdu/

 

Broj posjeta : 309