Fakultet dramskih umjetnosti

FDU - Cetinje, raspisuje KONKURS za upis na akademske postdiplomske magistarske studije u II upisnom roku  studijskoj 2020/21. godini
UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE

Raspisuje

KONKURS

za upis na akademske postdiplomske magistarske studije u II upisnom roku  studijskoj 2020/21. godini, na studijskom programu:

 • GLUMA – 5 ( pet ) kandidata
 • PRODUKCIJA  - 5 ( pet ) kandidata

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije Gluma imaju kandidati:

 • studenti bolonjskog sistema školovanja koji su osvojili tokom osnovnih i specijalističkih studija 240 ECTS kredita sa prosječnom ocjenom najmanje 8,5 i ocjenom B (9) iz predmeta Gluma.
 • studenti starijih generacija koji su završili četvorogodišnje osnovne studije u zemlji, ili imaju nostrifikovanu diplomu stranih visokoškolskih institucija, i imaju prosjek ocjena najmanje 8,5 i ocjenu 9  iz predmeta Gluma.
 • kandidati sa završenim studijama obima 240 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka i umjetnosti.

Studije traju 1 (jednu) studijsku godinu, odnosno 2 (dva) semestra, a organizuju se na principima Bolonjske deklaracije. Visina školarine utvđena je Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-212/1 od 03.07.2020.godine i iznosi 750,00 eura po semestru.

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske akademske studije Produkcija imaju kandidati:

 • studenti bolonjskog sistema školovanja koji su osvojili tokom osnovnih i specijalističkih studija 240 ECTS kredita sa prosječnom ocjenom najmanje 8,5 i ocjenom B (9)  iz  predmeta Savremena umjetnička produkcija na specijalističkom radu
 • studenti starijih generacija koji su završili četvorogodišnje osnovne studije u zemlji ili imaju nostrifikovanu diplomu stranih visokoškolskih institucija, i imaju prosjek ocjena  najmanje 8,5 i ocjenu 9 iz predmeta Produkcija na diplomskom ispitu.
 • kandidati sa završenim studijama obima 240 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka i umjetnosti.

Uz prijavu (obrazac prijave se dobija na Fakultetu) kandidat je dužan podnijeti i dokaze o ispunjavanju oslova:

 1. diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa osnovnih akademskih i specijalističkih akademskih studija;
 2. uvjerenje o položenim ispitima na studijama (osnovnim i specijalističkim), sa prosječnom ocjenom;
 3. kopiju biometrijske lične karte (original donijeti samo na uvid) ili izvod iz matične knjige rodjenih;
 4. Uvjerenje (potvrda) o znanju jednog svjetskog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima iz stranih jezika na studijama.
 5. Kratku radnu biografiju.

Lica koja su stekla inostranu diplomu ili strani državljani dužni su dostaviti dokaz nadležnog organa o nostrifikaciji odnosno ekvivalenciji inostrane diplome.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se Studentskoj službi Fakulteta dramskih umjetnosti 19. i 20. oktobra, u terminu od 10:00 – 14:00.

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 23. oktobrom 2020. godine.

Upis na magistarske studjie Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me)

 

Broj posjeta : 303

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.