Clanovi uprave Pravnog Fakulteta u Podgorici
Dekanka fakulteta

Image

Prof. dr Aneta Spaić

Rođena 27. 9. 1981g. u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu. 

Srednju školu završila na United World College u Trstu 2000g. (diploma međunarodnog bakalaureata srednjih škola). 

Diplomirala 2004g. na Pravnom fakultetu u Podgorici, sa prosječnom ocjenom 10. 

Dobitnik nagrade grada Podgorice „19. decembar“ i studentskih nagrada na svakoj godini studija. Nagradjena Poveljom Univerziteta Crne Gore kao najbolji student društvenih nauka za dvije akademske godine. 

Laureat CANU-a za podsticanje nauke i umjetnosti 2005g. 

Magistrirala 2005g. na Pravnom fakultetu Kyushu Univerziteta u Japanu, kao stipendista japanske vlade. 

Doktorirala 2009g. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa disertacijom “Ostvarivanje uniformnosti u primjeni prava medjunarodne prodaje robe”. 

U periodu 2005-2009g. asistent na Pravnom fakuktetu Univerziteta CG.

U akademsko zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabrana godine 2009g. 

U akademsko zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Crne Gore izabrana 2015 godine. Izvodi nastavu na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta CG na predmetima: Poslovno pravna klinika, Osnovi prava, Međunarodno poslovno pravo, Medijsko pravo, i Pravo EU. 

Od 2010g.  nacionalni korespodent Crne Gore u UNCITRAL-u. 

Od 2011g. član Centra za mlade naučnika CANU, a od 2014g. član Akademije mladih naučnika u Berlinu. 

Od 2005g. arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže Crne Gore, a od 2013g. na listi medijatora Centra za medijaciju Crne Gore.

Tokom 2011g. bila gostujući profesor - istraživač na American Univeristy, Washington College of Law, SAD. U proljećnom semestru 2013g. predavala Međunarodno poslovno pravo, kao profesor po pozivu, na jednom od najprestižnijih pravnih fakulteta u SAD-u, Washington and Lee Law School, Virdžinija. 

Učesnica je većeg broja konferencija i simpozijuma od kojih naročiti značaj imaju: Academy of Criminal Justice Sciences, Dalas; UNCITRAL, Online dispute resolution – Beč; Post-doctoral colloquium of South-East Europe, Zagreb; Univerisity of Chile, Santjago; Washington College of Law, Vašington; Pace Law school, Njujork; University of Florida, Gejnsvil, Florida, The Hague Academy of International Law, Hag; Arbitration Conference and Pre- Moot, Beograd; Together in Europe, Sofija; Drafting of the International Agreement on RESPA, Pariz; Bologna process in EU, Rim; Washington and Lee University, Virdžinija; Understanding Human Rights, Graz; Human Rights protection, Dortmund. 

(Ko)autorka je nekoliko monografija i značajnog broja tekstova u indeksiranim međunarodnim časopisima. Najznačajniji su:  Decriminalization of defamation –The Balkans case a temporary remedy or a long term solution?Media access to juvenile proceedings: Balancing the tightrope between privacy rights and freedom of the press, Building Legal Competency, Commercial and Economic Law in Montenegro KLUWER LAW INTERNATIONAL, Interpreting Fundamental Breach, CAMBRIDGE University Press, Surveillance Technology and  Reasonable Expectation of Privacy,  OXFORD Press, Media Law in Montenegro, KLUWER LAW INTERNATIONAL.

 

Prodekan za nastavu

Image

Doc. dr Nikola Dožić 

Rodjen je 19.12.1980. godine u Kolašinu. Pravni fakultet u Podgorici upisao je školske 1999/2000. godine, gdje je i diplomirao u redovnom roku  2003. godine. Dobitnik je Studentske nagrade Pravnog fakulteta za ostvarenu prosječnu ocjenu u školskoj 2001/2002. godini i Studentske nagrade Pravnog fakulteta u Podgorici za ostvaren ukupan prosjek u toku studija 2003. godine. Bio je nosilac stipendije Njemačke fondacije Konrad Adenauer za poslijediplomske studije u zemlji i stipendije Vlade Crne Gore...

 

Prodekan za međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju

Image

Prof. dr Vladimir Savković 

Vladimir Savković, rođen je 1977. godine, u Podgorici, gdje je završio Osnovnu školu "Maksim Gorki" i  Gimnaziju "Slobodan Škerović". Nosilac je diplome "Luča". Na Pravnom fakuletu UCG diplomirao je u redovnom roku 2000. godine, sa prosječnom ocjenom 9,38.

Od marta 2001. godine angažovan je kao saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Poslijediplomske studije Pravnog fakulteta u Beogradu (privredno-pravni smjer) upisao je u oktobru 2000. godine, a okončao u junskom roku 2002. godine, položivši s odlikom usmeni dio magistarskog ispita. U martu 2004. godine, odbranio je magistarski rad (“Derivativne akcionarske tužbe”), a u aprilu 2008. godine je odbranio doktorsku disertaciju ("Pravni aspekti elektronske trgovine"). Tokom osnovnih i poslijediplomskih studija bio je član, a kasnije i trener u klubu govornika i debatnom klubu Pravnog fakulteta. 

U decembru 2009. godine izabran je u akademsko zvanje docenta, a u decembru 2014. godine u akademsko zvanje vanrednog profesora na Pravnom fakultetu UCG.

Stručno se usavršavao na Evropa Institutu Univerziteta u Saarland-u, Pravnom fakultetu Univerziteta Sophia Antipolis u Nici, Pravnom fakultetu Univerziteta Nebraska (SAD), Univerzitetu Regents u Londonu, Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sjedištu UNCITRAL-a u Beču. 

U periodu od 2004. do 2007. godine nalazio se na poziciji pravnog savjetnika Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, kasnije u Crnoj Gori, u sklopu čijih je aktivnosti bio uključen u više projekata zakonodavnih i institucionalnih reformi crnogorskog pravosuđa i javne uprave.

Od 2006. do sredine 2010. godine bio je član predsjedništva Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, a od 2010. godine se nalazi na listi arbitara ove arbitraže.

Za sudiju Stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Crne Gore izabran je 2014. godine.

U svojstvu svjedoka eksperta za crnogorsko pravo, učestvovao je u više međunarodnih investicionih arbitraža, vođenih po ICSID i UNCITRAL pravilima arbitraže.

Od 2012. – do 2017. godine bio je član Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. 

Od 2015. godine, član je upravnog i uređivačkog odobra Klastera izvrsnosti iz oblasti međunarodnog i evropskog prava - platforme više evropskih univerziteta na čelu sa Evropa Institutom Univerziteta u Saarland-u. Član je redakcije časopisa "Pravni zbornik" Udruženja pravnika Crne Gore.  

U decembru 2012. godine, imenovan je od strane Vlade Crne Gore za člana Pregovaračke grupe – glavnog ekspertskog tijela  za pristupne pregovare sa Evropskom unijom (sa zaduženjem za vođenje pregovora u poglavljima: 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga; 6. Privredno (kompanijsko) pravo; 7. Pravo intelektualne svojine; 20. Preduzetništvo i industrijska politika).

Od 2012. godine, član je i radnih grupa za vođenje pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u poglavljima 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i 6. Privredno (kompanijsko) pravo.

Od 2013 - 2016. godine, nalazio se na poziciji prodekana za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U navednom periodu bio je član Vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore. 

Od 2014 – 2016. godine, bio je član Komisije Ministarstva ekonomije u Vladi Crne Gore za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u crnogorskom podmorju, kao i užeg tima za pregovore o sadržini pratećih ugovora sa izabranim ponuđačima.

U 2016. i 2017. godini, u svojstvu eksperta za nacionalno i kompanijsko pravo Evropske unije, u sklopu podrške GIZ-a pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, angažovan je za izradu novog crnogorskog Zakona o privrednim društvima i usklađivanje njegovih odredbi sa obavezujućom pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti.

U 2017. godini, u svojstvu nacionalnog eksperta, angažovan je od strane UNDP-a da izradi Predlog Akcionog plana za uvođenje funkcionalnog sistema elektronske registracije privrednih društava u Crnoj Gori, a u 2018. godini je angažovan i za izradu Strategije za uvođenje u nacionalni pravni sistem "obveznica sa socijalnim učinkom".

U 2018. godini, držao je predavanja u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore na temu: "Novo kompanijsko zakonodavstvo u Crnoj Gori". 

U 2018. godini, u svojstvu međunarodnog eksperta GIZ-a za pravnu tekovinu Evropske unije, bio je angažovan za izradu plana aktivnosti i obuku radne grupe za pripremu i vođenje pristupnih pregovora Republike Albanije sa Evropskom unijom u poglavlju 6. - Kompanijsko pravo.

Bio je ili je još uvijek član više drugih ekspertskih i radnih tijela formiranih od strane međunarodnih i nacionalnih strukovnih udruženja, nacionalnih nosilaca javnih ovlašćenja i privatno-pravnih subjekata. 

Govori engleski jezik i u radu se služi francuskim jezikom.

Autor je četiri naučne monografije, dvije na engleskom jeziku: "Montenegro - Corporations&Partnerships," i “Montenegro – Contracts”, obije u izdanju Kluwer Law International, te dvije na crnogorskom jeziku: "Derivativne akcionarske tužbe" i "Zaključenje ugovora u elektronskoj formi - osnovi prava elektronske trgovine", u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Naučne radove i stručne članke iz oblasti pravne nauke objavljivao je u prestižnim međunarodnim i nacionalnim časopisima. Učestvovao je u brojnim naučnim projektima, te na brojnim stručnim i naučnim konferencijama u Crnoj Gori i inostranstvu. Naučno-istraživačkim radom se bavi u različitim oblastima poslovnog i prava Evropske unije (prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije, prava konkurencije i kompanijskog prava Evropske unije).  

 

Prodekan za razvoj i finansije

Prof. dr Dražen Cerović

Dražen Cerović je rođen 2. avgusta 1975. godine u Titogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 1999. godine, kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Postdiplomske studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je stekao naučno zvanje magistra pravnih nauka 2003. godine. Magistarski rad, pod nazivom “Upravna stvar i ustavna žalba”, odbranio je Summa Cum Laude / With Highest Honor (sa odlikom). Doktorsku tezu pod nazivom “Parlamentarna kontrola javne uprave, takođe je odbranio Summa Cum Laude / With Highest Honor (sa odlikom) 2007. godine.

Prof. dr Dražen Cerović je na Univerzitetu Crne Gore izabran u sva dosadašnja zvanja. Za asistenta izabran je 2000. godine, u zvanje docenta 2009. godine, u zvanje vanrednog profesora 2014. godine, a u zvanje redovnog profesora 2019. godine. Predaje Upravno pravo, Ustavno procesno pravo, Upravno sudski postupak, Postupak pred ombudsmanom, Policijsko pravo i Bezbjednosni menadžment, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik je Suda časti Unverziteta Crne Gore u periodu 2015-2017. Obavljao je funkciju prodekana za nastavu Pravnog fakulteta Unverziteta Crne Gore u periodu 2009-2011. Bio je savjetnik Predsjednika Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore u periodu 2006-2008. Bio je savjetnik Vlade Crne Gore, pri Koordinacionom timu za Strategiju o euroatlantskim integracijama u periodu 2008-2011. Ekspert je SIGMA za oblast javne uprave u Crnoj Gori. Član je Senata Udruženja pravnika Crne Gore. Član je Savjeta za građansku kontrolu rada policije od 2015., a predsjednik je Savjeta od 2017. Predsjednik je Udruženja za demokratski pravni poredak, koje okuplja stručnjake iz oblasti pravne nauke od 2001. Bio je akademski direktor Centra za javnu upravu Crne Gore 2003-2005. Saradnik je University of Texas u Dalasu i Arlingtonu. Obavljao je funkciju nacionalnog koordinatora European Agency for Reconstruction za projekat reforme javne uprave u Crnoj Gori 2001-2002. Član je više ekspertskih timova i radnih grupa Skupštine i Vlade Republike Crne Gore.

Autor je većeg broja naučnih, stručnih i drugih članaka i publikacija u oblasti Upravnog i Ustavnog prava i bezbjednosnog sektora. Izlagač je na velikom broju skupova, seminara i okruglih stolova iz oblasti prava i pravnog sistema.

Objavio je monografiju "Upravna stvar i ustavna žalba", u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Službenog lista Republike Crne Gore, Podgorica, avgust 2004. Koautor je monografije "Studija - Antikorupcija u Crnoj Gori", u izdanju Udruženja za demokratski pravni poredak, Podgorica, 2003. Autor je univerzitetskog udžbenika “Upravno procesno pravo”, u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 2013. godine. Autor je jednog od poglavlja u međunarodnoj naučnoj studiji o obavještajnim službama u Evropi - “Handbook of European Intelligence Cultures”, objavljenoj u izdanju jednog od najprestižnijih svjetskih izdavača Rowman & Littlefield. Autor je univerzitetskog udžbenika Upravno pravo u izdanju Službenog lista Crne Gore, 2019. Koautor je naučne monografije Zaštita podataka GDPR u izdanju Instituta za uporedno pravo u Beogradu 2019.

Takođe, autor je velikog broja članaka i publikacija iz naučnog i društvenog života. Govori engleski i ruski jezik. Uže oblasti interesovanja: Parlamentarna kontrola javne uprave, Ustavna zaštita građanskih prava i sloboda, Upravno pravo Evropske unije, Principi Evropskog administrativnog prostora, Ustavno uređenje evropskih država, Upravljanje bezbjednosnim sektorom i reforma službi bezbjednosti.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.