Pravni fakultet

Clanovi uprave Pravnog Fakulteta u Podgorici
Dekan fakulteta

Image

Prof. dr Aneta Spaić

 

Rođena 27. 9. 1981g. u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu. 

Srednju školu završila na United World College u Trstu 2000g. (diploma međunarodnog bakalaureata srednjih škola). 

Diplomirala 2004g. na Pravnom fakultetu u Podgorici, sa prosječnom ocjenom 10. 

Dobitnik nagrade grada Podgorice „19. decembar“ i studentskih nagrada na svakoj godini studija. Nagradjena Poveljom Univerziteta Crne Gore kao najbolji student društvenih nauka za dvije akademske godine. 

Laureat CANU-a za podsticanje nauke i umjetnosti 2005g. 

Magistrirala 2005g. na Pravnom fakultetu Kyushu Univerziteta u Japanu, kao stipendista japanske vlade. 

Doktorirala 2009g. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa disertacijom “Ostvarivanje uniformnosti u primjeni prava medjunarodne prodaje robe”. 

U periodu 2005-2009g. asistent na Pravnom fakuktetu Univerziteta CG.

U akademsko zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabrana godine 2009g. 

U akademsko zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Crne Gore izabrana 2015 godine. Izvodi nastavu na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta CG na predmetima: Poslovno pravna klinika, Osnovi prava, Međunarodno poslovno pravo, Medijsko pravo, i Pravo EU. 

Od 2010g.  nacionalni korespodent Crne Gore u UNCITRAL-u. 

Od 2011g. član Centra za mlade naučnika CANU, a od 2014g. član Akademije mladih naučnika u Berlinu. 

Od 2005g. arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže Crne Gore, a od 2013g. na listi medijatora Centra za medijaciju Crne Gore.

Tokom 2011g. bila gostujući profesor - istraživač na American Univeristy, Washington College of Law, SAD. U proljećnom semestru 2013g. predavala Međunarodno poslovno pravo, kao profesor po pozivu, na jednom od najprestižnijih pravnih fakulteta u SAD-u, Washington and Lee Law School, Virdžinija. 

Učesnica je većeg broja konferencija i simpozijuma od kojih naročiti značaj imaju: Academy of Criminal Justice Sciences, Dalas; UNCITRAL, Online dispute resolution – Beč; Post-doctoral colloquium of South-East Europe, Zagreb; Univerisity of Chile, Santjago; Washington College of Law, Vašington; Pace Law school, Njujork; University of Florida, Gejnsvil, Florida, The Hague Academy of International Law, Hag; Arbitration Conference and Pre- Moot, Beograd; Together in Europe, Sofija; Drafting of the International Agreement on RESPA, Pariz; Bologna process in EU, Rim; Washington and Lee University, Virdžinija; Understanding Human Rights, Graz; Human Rights protection, Dortmund. 

(Ko)autorka je nekoliko monografija i značajnog broja tekstova u indeksiranim međunarodnim časopisima. Najznačajniji su:  Decriminalization of defamation –The Balkans case a temporary remedy or a long term solution?Media access to juvenile proceedings: Balancing the tightrope between privacy rights and freedom of the press, Building Legal Competency, Commercial and Economic Law in Montenegro KLUWER LAW INTERNATIONAL, Interpreting Fundamental Breach, CAMBRIDGE University Press, Surveillance Technology and  Reasonable Expectation of Privacy,  OXFORD Press, Media Law in Montenegro, KLUWER LAW INTERNATIONAL.

 

Prodekan za nastavu

Image

Doc. dr Marko Dokić

Rođen 14. 11. 1978. godine u Beogradu. Diplomirao 2002. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,12. Magistrirao 2006., a doktorirao 2008. godine, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smjer pravnoteorijskih nauka. Izabran u zvanje vanrednog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore za Pravnoteorijsku oblast (Osnovi sociologije i sociologija prava i Pravna i poslovna etika). Izvodi nastavu i na predmetu Metodologija političkih i društvenih nauka II na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Autor je dvije knjige i više radova u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka. Učestvovao je na značajnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Član je Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore i član redakcije Pravnog zbornika, časopisa za pravnu teoriju i praksu Udruženja pravnika Crne Gore. Bio je član Centra mladih naučnika CANU od juna 2010. godine do juna 2014. godine, a obavljao je i funkciju sekretara Centra u periodu jun 2013. – jun 2014. godine. Govori engleski jezik.

Najznačajniji radovi:

 • Hobsova ugovorna teorija, CID, Podgorica, 2007, str. 1-180, ISBN 86-495-0300-4
 • Ogledi iz teorije, filozofije i sociologije prava, Univerzitet Mediteran, Podgorica, 2012, str. 1-102, ISBN 978-9940-514-21-1
 • „Spencerova filozofija individualne slobode“, Filozofska istraživanja, vol. 35, 1/2015, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, str. 137-152, ISSN 0351-4706 (Web of Science/Arts and Humanities Citation Index).
 • „Preobražaji teorije blagostanja“, Prolegomena: časopis za filozofiju, 15, 2/2016, Udruga za promicanje filozofije, Zagreb, str. 189-208, ISSN 1333-4395. (Web of Science/Arts and Humanities Citation Index; Current Contents/Arts & Humanities)
 • „Maltusova teorija o stanovništvu kao osnov za kritiku intervencionističke države“, Stanovništvo, vol. 52, br. 1/2014, Institut društvenih nauka: Centar za demografska istraživanja, Beograd, str. 1-16, ISSN 0038-982X (Scopus)
 • „Ideja minimalne države u modernoj političkoj teoriji“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66, 5/2016, str. 667-691, ISSN 0350-2058 (Scopus)
 • ,,Hayekova kritika kolektivizma i revitalizacija ideja klasičnog liberalizma“, Međunarodne studije, god. 7, br. 3-4, Zagreb, 2007, str. 173-182, ISSN 1332-4756
 • „Spenserova kritika državnog intervencionizma“, Godišnjak, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, vol. 9/2015, br. 13, str. 185-204, ISSN 1820-6700.
 • ,,Analiza Lukićevih portreta političkih mislilaca: kraći osvrt na Istoriju političkih i pravnih teorija Radomira D. Lukića“, Naučno nasleđe Radomira D. Lukića, SANU, Beograd, 2015, str. 379-389, ISBN 978-86-7025-660-6.
 • ,,Nastanak, razvoj i preobražaji ideje vladavine prava“, Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori, CANU, Podgorica, 2012, str. 21-38, ISBN 978-86-7215-296-8.
 • „Austin’s Theory of Law“, Medijski dijalozi, vol. VII, br. 20/2014, Istraživački medijski centar, Podgorica, str. 237-243, ISSN 1800-7074.
 • „Sloboda ili jednakost“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2010, str. 19-36, ISSN 0350-6630.
 • „Negative and Positive Freedom“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2/2016, str. 15-27, ISSN 0350-6630.
 • „Hobsovo prirodno stanje“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2/2009, str. 41-48, ISSN 0350-6630.
 • „O pravu i moralu“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-1/2009, str. 13-19, ISSN 0350-6630.
 • „Politika u svetlu antropološkog pesimizma: razmatranja o Makijavelijevom Vladaocu“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2012, str. 17-31, ISSN 0350-6630.
 • „Pitanje najboljeg oblika države od Platona do Hegela“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1/2011, str. 15-27, ISSN 0350-6630.
 • „Organicizam i evolucionizam kao esencijalni elementi u društvenoj misli Herberta Spensera“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2013, str. 19-29, ISSN 0350-6630.
 • „Osnovne crte pravnog pozitivizma Džona Ostina, Hansa Kelzena i Herberta Harta“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2015, str. 17-32, ISSN 0350-6630.
 • „Džon Plamenac o Hobsu“, Politička misao Džona Plamenca“, CANU, Podgorica, 2012, str. 149-159, ISBN 978-86-7215-294-4.
 • „Ideološka ograničenja u naučnim istraživanjima“, Mladi naučnici i etika u XXI vijeku, CANU, Podgorica, 2015, str. 149-159, ISBN 978-86-7215-368-2.


Prodekan za međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju

Image

Prof. dr Vladimir Savković 

Vladimir Savković, rođen je 1977. godine, u Podgorici, gdje je završio Osnovnu školu "Maksim Gorki" i  Gimnaziju "Slobodan Škerović". Nosilac je diplome "Luča". Na Pravnom fakuletu UCG diplomirao je u redovnom roku 2000. godine, sa prosječnom ocjenom 9,38.

Od marta 2001. godine angažovan je kao saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Poslijediplomske studije Pravnog fakulteta u Beogradu (privredno-pravni smjer) upisao je u oktobru 2000. godine, a okončao u junskom roku 2002. godine, položivši s odlikom usmeni dio magistarskog ispita. U martu 2004. godine, odbranio je magistarski rad (“Derivativne akcionarske tužbe”), a u aprilu 2008. godine je odbranio doktorsku disertaciju ("Pravni aspekti elektronske trgovine"). Tokom osnovnih i poslijediplomskih studija bio je član, a kasnije i trener u klubu govornika i debatnom klubu Pravnog fakulteta. 

U decembru 2009. godine izabran je u akademsko zvanje docenta, a u decembru 2014. godine u akademsko zvanje vanrednog profesora na Pravnom fakultetu UCG.

Stručno se usavršavao na Evropa Institutu Univerziteta u Saarland-u, Pravnom fakultetu Univerziteta Sophia Antipolis u Nici, Pravnom fakultetu Univerziteta Nebraska (SAD), Univerzitetu Regent's u Londonu, Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sjedištu UNCITRAL-a u Beču. 

U periodu od 2004. do 2007. godine nalazio se na poziciji pravnog savjetnika Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, kasnije u Crnoj Gori, u sklopu čijih je aktivnosti bio uključen u više projekata zakonodavnih i institucionalnih reformi crnogorskog pravosuđa i javne uprave.

Od 2006. do sredine 2010. godine bio je član predsjedništva Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, a od 2010. godine se nalazi na listi arbitara ove arbitraže.

Za sudiju Stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Crne Gore izabran je 2014. godine.

U svojstvu svjedoka eksperta za crnogorsko pravo, učestvovao je u više međunarodnih investicionih arbitraža, vođenih po ICSID i UNCITRAL pravilima arbitraže.

Od 2012. – do 2017. godine bio je član Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. 

Od 2015. godine, član je upravnog i uređivačkog odobra Klastera izvrsnosti iz oblasti međunarodnog i evropskog prava - platforme više evropskih univerziteta na čelu sa Evropa Institutom Univerziteta u Saarland-u. Član je redakcije časopisa "Pravni zbornik" Udruženja pravnika Crne Gore.  

U decembru 2012. godine, imenovan je od strane Vlade Crne Gore za člana Pregovaračke grupe – glavnog ekspertskog tijela  za pristupne pregovare sa Evropskom unijom (sa zaduženjem za vođenje pregovora u poglavljima: 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga; 6. Privredno (kompanijsko) pravo; 7. Pravo intelektualne svojine; 20. Preduzetništvo i industrijska politika).

Od 2012. godine, član je i radnih grupa za vođenje pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u poglavljima 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i 6. Privredno (kompanijsko) pravo.

Od 2013 - 2016. godine, nalazio se na poziciji prodekana za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U navednom periodu bio je član Vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore. 

Od 2014 – 2016. godine, bio je član Komisije Ministarstva ekonomije u Vladi Crne Gore za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u crnogorskom podmorju, kao i užeg tima za pregovore o sadržini pratećih ugovora sa izabranim ponuđačima.

U 2016. i 2017. godini, u svojstvu eksperta za nacionalno i kompanijsko pravo Evropske unije, u sklopu podrške GIZ-a pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, angažovan je za izradu novog crnogorskog Zakona o privrednim društvima i usklađivanje njegovih odredbi sa obavezujućom pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti.

U 2017. godini, u svojstvu nacionalnog eksperta, angažovan je od strane UNDP-a da izradi Predlog Akcionog plana za uvođenje funkcionalnog sistema elektronske registracije privrednih društava u Crnoj Gori, a u 2018. godini je angažovan i za izradu Strategije za uvođenje u nacionalni pravni sistem "obveznica sa socijalnim učinkom".

U 2018. godini, držao je predavanja u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore na temu: "Novo kompanijsko zakonodavstvo u Crnoj Gori". 

U 2018. godini, u svojstvu međunarodnog eksperta GIZ-a za pravnu tekovinu Evropske unije, bio je angažovan za izradu plana aktivnosti i obuku radne grupe za pripremu i vođenje pristupnih pregovora Republike Albanije sa Evropskom unijom u poglavlju 6. - Kompanijsko pravo.

Bio je ili je još uvijek član više drugih ekspertskih i radnih tijela formiranih od strane međunarodnih i nacionalnih strukovnih udruženja, nacionalnih nosilaca javnih ovlašćenja i privatno-pravnih subjekata. 

Govori engleski jezik i u radu se služi francuskim jezikom.

Autor je četiri naučne monografije, dvije na engleskom jeziku: "Montenegro - Corporations&Partnerships," i “Montenegro – Contracts”, obije u izdanju Kluwer Law International, te dvije na crnogorskom jeziku: "Derivativne akcionarske tužbe" i "Zaključenje ugovora u elektronskoj formi - osnovi prava elektronske trgovine", u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Naučne radove i stručne članke iz oblasti pravne nauke objavljivao je u prestižnim međunarodnim i nacionalnim časopisima. Učestvovao je u brojnim naučnim projektima, te na brojnim stručnim i naučnim konferencijama u Crnoj Gori i inostranstvu. Naučno-istraživačkim radom se bavi u različitim oblastima poslovnog i prava Evropske unije (prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije, prava konkurencije i kompanijskog prava Evropske unije).  

 

Prodekan za finansije i razvoj

Image

Prof. dr Ljiljana Jokić

Rođena 11.05.1954. godine u Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici. Diplomirala 1976. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9.5. Tokom studija vise puta nagradivana. Magistrirala na poslijediplomskim studijama (gradansko-pravni smjer) na Pravnom fakultetu u Beogradu 1982. godine (sa odlikom). Doktorirala 1996. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici (sa odlikom).

Radni odnos zasnovala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1977. godine. Birana u sva univerzitetska zvanja od asistenta do redovnog profesora. U zvanje docenta izabrana 1997. godine, u zvanje vanrednog profesora izabrana 2002. godine, a u zvanje redovnog profesora izabrana 2007. godine. Matični predmet je Opšta i nacionalna pravna istorija.

Obavljala funkciju prodekana na Fakultetu u tri mandata i niz značajnih funkcija na UCG.

U svom dosadašnjem naučnom i stručnom radu bila je posvećena izučavanju crnogorske državnopravne istorije, stavljajući u prvi plan svojih istraživanja neka pitanja iz vremena tzv. ustavne ere crnogorske države. Učestvovala na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama, seminarima i skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je vise knjiga i značajnog broja članaka iz oblasti gradanskog prava i istorije prava publikovanih u relevantnim stručnim i načnim časopisima.

Najvažnije objavljene knjige su: Opšta istorija države i prava (1997), Državnopravna istorija Crne Gore (2002), Ustav za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905. godine (2005), Istorija prava (2009).

Broj posjeta : 4647

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.