Pravni fakultet

Projekat ENEMLOS: Kompjuterska oprema podržaće praktično obrazovanje studenata Pravnog fakulteta UCG
Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore obezbijedio je kompjutersku opremu, u vrijednosti od oko 16.000 eura, koja će podržati praktično obrazovanje studenata kroz projekat "Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja" (ENEMLOS).

Oprema nabavljena u okviru projekta ENEMLOS, obuhvata 13 laptopova, četiri kompjutera, dva printera sa multipraktičnim funkcijama, i prateću opremu za instaliranje. Instalirana u novim prostorijama na Pravnom fakultetu, oprema će omogućiti rad studenata, nastavnog osoblja i neakademskih partnera sa ranjivim grupama. U toku je i nabavka literature koja obuhvata brojne naslove kako domaćeg, tako i prava Evropske unije, kao i naslove koji se odnose na kliničko pravno obrazovanje. 

Pravni fakultet će iduće nedjelje, uz podršku svoje IT službe, organizovati obuku akademskog i neakademskog osoblja za rad na nabavljenoj opremi i novim programima koji će se koristiti u radu na klinikama kao što su pametna tabla, Zoom, Moodle, Big Blue Button, itd.

Na ovaj način Pravni fakultet, uz ostale aktivnosti, stvara uslove za realizaciju finalnog dijela projekta ENEMLOS, rad studenata sa tzv. živim klijentima (ranjivim grupama) uz učešće kako akademskih partnera, tako i neakademskih partnera koji predstavljaju pravosuđe u Crnoj Gori.

Osposobljavanje nastavnog, neakademskog kadra i studenata u ovom Projektu će omogućiti posjete i observacije pravnih klinika na pravnim fakultetima u Zagrebu, Londonu i Varšavi, kao i radionice na kojima će kliničari iz ovih institucija održati treninge koji će učesnicima pružiti neophodno praktično znanje i pomoć za kvalitetan i zadovoljavajući rad sa ranjivim grupama. 

Uloga svakog kliničara pretpostavlja određene kvalifikacije. Pored teorijskih i praktičnih znanja, kliničari treba da imaju sposobnost da prihvate kritiku kolega i studenata i da pokazuju interesovanje za istraživanje obrazovnih i pravnih problema koji se pojavljuju unutar kliničkog pravnog obrazovanja.

Ovaj trogodišnji projekat je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. U Projekat su uključene tri eminentene institucije iz EU koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem, posebno radom sa tkz. živim klijentima: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi. Neakademski partneri iz Crne Gore su Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Komora javnih izvršitelja, Advokatska komora, Komora notara i Centar za alternativno rješavanje sporova. 

Broj posjeta : 367