Pravni fakultet

Dekanica Spaić: Pravni fakultet UCG u borbi protiv nasilja nad ženama kroz projekat UNIGEM
Prvi međunarodni projekat koji adresira pitanje ravnopravnosti polova na univerzitetima University and Gender Mainstreaming – UNIGEM, okupio je 17 univerziteta, uključujući i Univerzitet Crne Gore. U naredne četiri godine ovaj projekat će se baviti pitanjima ravnopravnosti polova i rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, a pored privatnih i javnih univerziteta, za partnere će imati i ministarstva za obrazovanje i pedagoške zavode. Koordinatorka ovog projekta, u ime Univerziteta Crne Gore, je dekanica Pravnog fakulteta UCG prof. dr Aneta Spaić.  

Image„U periodu koji slijedi, Pravni fakultet će se, sa svojim projektnim partnerima, aktivno baviti promovisanjem rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja u cilju promjene opšte i organizacijske kulture u akademskoj zajednici. UNIGEM projekat dobija dodatno na značaju u ovom vrlo senzitivnom vremenu zaštite ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, jer smo nažalost bili svjedoci skorijih tragičnih posljedica rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, objašnjava dekanica Spaić.

Ona navodi da, prema relevantnim pokazateljima, svaka peta žena u Crnoj Gori je pretrpjela neki vid nasilja, da bi sa druge strane broj registrovanih i procesuiranih slučajeva bio znatno manji.

„Govoreći konkretno o brojkama, u 2019. godini pred osnovnim sudovima u odnosu na predmete iz člana 220. Krivičnog zakonika CG, Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici bilo je ukupno 253 predmeta, dok je u 2018. godini bilo 232 predmeta iz iste oblasti, što prikazuje evidentan porast. S druge strane, prema Godišnjem izvještaju o radu sudova za prekršaje na predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, u 2019. godini sudovi su imali u radu ukupno 2.059 predmeta (poređenja radi 2018. godine taj broj je iznosio 1.972, dok je 2017. godine bio nešto manji, i iznosio je 1.790). Sudovi za prekršaje su u toku 2020. godine imali ukupno u radu 2.133 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, što nam opet ukazuje na porast rodno zasnovanog nasilja“, navela je podatke dekanica Spaić.

Upravo iz ovih razloga, ističe ona, Pravni fakultet kao partner u projektu UNIGEM ima za cilj sprovođenje dugoročne i redovne kampanje u svrhu podizanja svijesti crnogorskog društva, a koja će se prvenstveno baviti problemima i percepcijama ravnopravnosti polova, nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

„Činjenica je da je naše nacionalno zakonodavstvo bilo predmet višestrukih reformi kako bi se uskladilo sa međunarodnim standardima, dajući kao finalni rezultat dobar i solidan pravni okvir. Međutim, zakazali smo sa primjenom samih zakona, o čemu svjedoče i izgubljeni životi žrtava nasilja proteklih godina. U tom smislu, Pravni fakultet UCG, želi zauzeti lidersku ulogu u crnogorskom društvu i biti promoter ženskih ljudskih prava i borbe protiv nasilja nad ženama. Svojim studentkinjama, budućim pravnicama, želimo obezbijediti čvrstu stručnu i teorijsku bazu, kojom će one kao ostvarene advokatice/sutkinje/tužiteljke, nastaviti rad fakulteta u borbi protiv diskriminacije i rodnih stereotipa, izlazeći iz partijarhalnih okvira ka modernizaciji društva“, navodi Spaić.

Projekat podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija iz Sarajeva koja je već duži niz godina angažovana na polju zagovaranja rodne ravnopravnosti kroz partnersko djelovanje civilnih društva, akademskih i vladinih institucija.

Na nedavno održanoj svečanoj ceremoniji u Sarajevu, Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) potpisala je Memorandume o saradnji sa 17 univerziteta, među kojima i sa Univerzitetom Crne Gore.

„Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Univerzitet Crne Gore kojeg u projektu predstavlja Pravni fakultet, uspostaviće mehanizme za saradnju koji će se realizovati kroz načela partnerstva, odgovornosti, transparentnosti i međusobne informisanosti. Posebna pažnja biće usmjerena na sprovođenju istraživanja na univerzitetskim jedinicama o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom uznemiravanju, kao i u izradi akcionog plana za uvođenje rodne ravnopravnosti u visoko obrazovanje. Studenti će moći učestvovati u programima razmjene unutar država koji su partneri projekta, imaće mogućnost dobijanja jednosemestralne stipendije (fellowship) na odabranim univerzitetima i imaće dostupnu bogatu stručnu literaturu na temu ravnopravnosti polova u okviru svojih univerzitetskih biblioteka", navela je dekanica Spaić.

U okviru projekta, predviđeno je i učešće nastavnog osoblja na ljetnjim školama koja će se baviti pitanjima pripreme, predstavljanja i integracije silabusa o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom uznemiravanju. Pored ljetnjih škola, predviđena je i razmjena nastavnog kadra u regionu i sa partnerskim univerzitetima u Evropi sa kojima sarađuje TPO fondacija.

 

Broj posjeta : 663

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.