Pravni fakultet, 16.06.2019

Dekanka Spaić: Misija Pravnog fakulteta UCG je stvaranje društvene i stručne eliteDekanka Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Aneta Spaić kaže da je osnovna misija Pravnog fakulteta pružanje kvalitetnog obrazovanja pravnika, kao dijela buduće društvene i stručne elite.

„Školovanje najboljih srednjoškolaca, njihova odgovorna i stručna priprema za kompeticiju na evropskom tržištu je svojevrstan cilj ove visokoobrazovne institucije“, navodi dekanka Spaić.

Sa njom smo razgovarali o perspektivi budućih pravnika, međunarodnim takmičenjima studenata koja im omogućavaju rad u najboljim regionalnim pravnim kancelarijama, izgradnji sudnice na Pravnom fakultetu, praktičnom radu studenata i potrebi za pravnicima na tržištu rada, međunarodnoj saradnji i  aktivnostima predviđenim za naredni period. Image

UCG: Uvriježeno je opšte mišljenje da je tržište rada zasićeno brojem pravnika, ali se istovremeno smatra da pravnika nikada nije dosta i da će uvijek naći posao. Kakve su perspektive budućih studenata Pravnog fakulteta UCG po vašem mišljenju? 

DEKANICA SPAIĆ: Pravni fakultet UCG je nekada bio fakultet masovnog upisa. Promišljenom odlukom osnivača, a u pravcu ostvarivanja naše misije, broj studenata se godinama sve više smanjuje, te se upisna politika usmjerava prema najboljem i najprobranijem srednjoškolskom materijalu koji pledira preuzimanje najvećih i najviših odgovornosti i funkcija društva i države.

Svih ovih godina za Pravni fakultet UCG se iskazuje ogromno interesovanje srednjoškolaca sa najboljim uspjehom. Stečeno znanje iz pravne oblasti daje širok spektar mogućnosti za zapošljavanje i u javnom i u privatnom sektoru. Takođe, tokom studija, studentima i studentkinjama pružene su mogućnosti za sticanje znanja na univerzitetima u inostranstvu, kroz programe mobilnosti, što pruža veće šanse za usavršavanje i izbor budućeg zanimanja.

UCG: Praktična nastava na Pravnom fakuletu u okviru predmetne pravne oblasti, važna je karika u formiranju budućih pravnika...

DEKANICA SPAIĆ: Pravni fakultet je, već do sada, uspostavio saradnju sa svim relevantnim nacionalnim institucijama judikature, u kojima studenti stiču odgovarajuća praktična znanja i vještine u cilju što bržeg zapošljavanja.  U planu je i uspostavljanje Centra pravnih klinika u kome bi studenti imali mogućnost rada sa živim klijentima u okviru pružanja besplatne pravne pomoći. Takođe,  praktični aspekt nastave obuhvata analizu sudske prakse i simulacije suđenja. Posebno bih istakla međunarodna takmičenja studenata, budući da je ovakav vid međunarodnog profilisanja studenata u velikoj mjeri doprinio obezbjeđivanju atraktivnih radnih angažmana, u najboljim regionalnim pravnim kancelarijama. Međunarodna studentska takmičenja poput Phillip Jessup Moot Court Competition i simulacije suđenja u drugim pravnim disciplinama moraju biti ustanovljena i garantovana kao vannastavna aktivnost dostupna ambicioznim i najboljim studentima Fakulteta.

UCG: Fakultet je obezbijedio novac za izgradnju sudnice, u namjeri da pojača kvalitet praktične nastave. Kada će Fakultet početi sa upotrebom ovih prostorija i kako će to izgledati? 

DEKANICA SPAIĆ: U toku su završni radovi za opremanje sudnice i očekujemo da će se od sljedeće studijske godine ova prostorija staviti u funkciju praktične nastave, kroz simulaciju suđenja i analizu sudske prakse. Studenti će biti u prilici da nauče procesnu i materijalnu primjenu prava na konkretne pravne situacije iz oblasti pravosuđa, kako bi bili spremni za dalje usavršavanje u ovoj oblasti i izgradili svoj status sudije, tužioca, advokata.

UCG: Odnedavno ste na poziciji dekana Pravnog fakulteta UCG. Koje novine želite da unesete tokom svog mandata? 

DEKANICA SPAIĆ: Modernizacija Pravnog fakulteta koja znači iskorak u kvalitetu nastave, kadrovska osvježenja, više akadamske standarde, bolju međunarodnu saradnju i naučnu produkciju su zacrtani ciljevi za mandatni period pred nama.

Kadrovska obnova Pravnog fakulteta, uz stalno preispitivanje  i osvježavanje kurikuluma i usklađivanje sa uspješnim trendovima komparativnih evropskih sistema, uz jačanje konkurentnosti procesa je imperativ perioda pred nama.  Snaženje studentske i nastavničke mobilnosti uz podrazumijevanu izloženost drugim pravnim kulturama mora biti cilj kako uprave tako i studentskih organizacija.

Prostorna širenja fakulteta u vidu konstruisanja moderne biblioteke obuhvatiće i dodatnih 500 m2 studentskog prostora za dnevne boravke i istraživanja. Samo za ovu godinu planirano je novih 680 naslova u vrijednosti od 30 hiljada eura.

Nadalje, rangiranje Zbornika Pravnog fakulteta na globalno prepoznatim listama naučnih časopisa, te jačanje individualne i kolektivne naučnoistrazivačke produkcije koje nijesu samo usmjerene na bolju propulziju istraživača, već i na bolje rangiranje Univerziteta Crne Gore, ciljevi su kojima ćemo težiti.

Projektne aktivnosti koje se odnose na regionalna i međunarodna povezivanja i vidljivosti su zahtjevi modernog procesa edukacije i nauke.

UCG: U planu je osnivanje i Alumni kluba Pravnog fakulteta?

DEKANICA SPAIĆ: Osnivanje Alumni Kluba ima za cilj povezivanje bivših studenata, nastavnika i prijatelja Pravnog fakulteta u cilju uspostavljanja i održavanja kontakata i saradnje sa  Fakultetom. Promocija ugleda Pravnog fakulteta, izgradnja veza sa bivšim studentima, zaštita interesa struke prema kodeksu nauke, jačanje duha pripadnosti alma mater-u, ciljevi su Alumni Kluba Pravnog fakulteta. Vezivanjem velikih imena struke i kredibilnog biznisa za rad doprinjeli bi uspješnijoj realizaciji aktivosti alumni kluba, a koje se odnose na: finansiranje velikih godišnjih međunarodnih konfererencija, važnih jubilarnih svečanosti, objavljivanje Zbornika Pravnog fakulteta i zbornika sa međunarodnih konferencija PF, pokroviteljstvo nagrada za najbolje studente Fakulteta, i timova Pravnog fakulteta koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Frankfurt Investment Arbitration Moot Court).

UCG: Fakultet je u javnosti prepoznat po organizaciji brojnih međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, sa respektabilnim imenima nacionalne i međunarodne struke. Nedavno je na Fakultetu održao predavanje i predsjednik Grčke prof. dr Prokopios Pavlopoulos. Šta da očekujemo od Pravnog fakulteta u budućem periodu?

DEKANICA SPAIĆ:  Za 2020. godinu, planirana je višednevna Evropska konferencija sa partnerima iz zemalja EU, na teme koje će omogućiti raspravljanje najznačanjijih pitanja u procesu evropskih intImageegracija, a u cilju ostvarenja uloge Pravnog fakulteta u ovoj veoma važnoj fazi razvoja nacionalnog zakonodavstva, a shodno ubrzanju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Organizacija konferencija i tribina je podrazumijevana i decenijama plasirana praksa Pravnog fakulteta. Konferencije su prilika da se aktuelizuju pojedine teme, da se o njima raspravlja u najširem naučnom kontekstu i da se prezentuju rezultati istraživanja i naučni doprinosi konkretne oblasti. Fokusiraćemo se na multidisciplinarni pristup konferencijama, te na reputaciju učesnika naučnih skupova i raditi na pozivima priznatih imena  kredibilnih fakulteta i naučnih instituta iz inostranstva.

 

 

http://www.antenam.net/drustvo/123603-spaic-kadrovske-promjene-na-pravnom-sudnica-od-naredne-studijske-godine

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/243830/misija-je-stvaranje-strucne-elite.html

https://portalanalitika.me/clanak/337281/spaic-misija-pravnog-fakulteta-je-stvaranje-drustvene-i-strucne-elite

https://www.cdm.me/drustvo/spaic-misija-pravnog-fakulteta-ucg-je-stvaranje-drustvene-i-strucne-elite/

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/51590-spaic-misija-pravnog-fakulteta-je-stvaranje-drustvene-i-strucne-elite

https://volimpodgoricu.me/2019/06/16/spaic-misija-pravnog-fakulteta-ucg-je-stvaranje-drustvene-i-strucne-elite/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/spaic-misija-pravnog-fakulteta-ucg-je-stvaranje-drustvene-i-strucne-elite/

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/51590-spaic-misija-pravnog-fakulteta-je-stvaranje-drustvene-i-strucne-elite

 

 

 

Broj posjeta : 1433