Pravni fakultet, 17.07.2020

Obavjestenje o Javnom oglasu ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2020/21 GODINUPoštovani,

 

Obavjestavamo  da je Univerzitet Crne Gore danas, 17. jula 2020 godine u dnevnim novinama “Vijesti”, “Dan” i “Dnevne novine”, kao i na veb stranici Univerziteta www.ucg.ac.me objavio Javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2020/21 godinu

 

Pravo prijave na Javni oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima.

Kandidati se mogu prijavljivati na grupu predmeta.

Za određene nastavne discipline za koje se po međunarodnim standardima zahtijeva posebna kompetencija, pravo prijave na oglas imaju i istaknuti stručnjaci iz prakse sa najmanje VII nivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a)

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja. Prilikom odlučivanja o izboru kandidata vodiće se računa o naučnim odnosno umjetničkim referencama kandidata, prvenstveno radovima objavljenim u referentnim naučnim časopisima odnosno reprezentativnim referencama u umjetničkoj oblasti  kojoj pripadaju predmeti za koje se konkuriše.   

 

Nakon donošenja odluke, sa licima koja nisu zaposlena na Univerzitetu zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za jednu studijsku godinu.

Kandidati podnose prijave na konkurs (sa preciznim navođenjem grupe predmeta za koje konkurišu, studijskim programom i fakultetom na kojem konkurišu, kao  i ostalu navedenu dokumentaciju (sve skenirano kao jedan dokument u PDF formatu) ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM NA  ELEKTRONSKU ADRESU: arhiva.ucg@ucg.ac.me

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

SLUŽBA REKTORATA

Broj posjeta : 572