Pravni fakultet, 11.11.2020

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE za studijsku 2020/2021. godinu III UPISNI ROKKONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2020/2021. godinu

 

III UPISNI ROK

 

 

  1. Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije i visina školarine za studijsku 2020/2021. godinu utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-319, od 21.09.2020. godine i Odlukom Upravnog odbora broj 02-374/1, od 16.10.2020. godine.

 

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE/

STUDIJSKOG PROGRAMA

 

BROJ STUDENATA

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

 

 

12. PRAVNI FAKULTET

1

Pravne nauke

1

Građansko pravni smjer                              

1

 

Visina školarine je utvrđena Odlukom Upravnog odbora broj 02 – 319, od 21.09.2020. godine i iznosi 1.000,00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

  1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz oblasti pravnih nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

 

  1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

  • -ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz oblasti pravnih nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
  • -uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu pravnih nauka,
  • -izvod iz matične knjige rođenih i
  • -dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

 

  1. Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se studentskoj službi Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore do 13.11.2020. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na Pravnom fakultetu.

Upis kandidata će se obaviti do 16.11.2020. godine.

Broj posjeta : 203