Pravni fakultet, 26.11.2020

Pravnom fakultetu UCG i Pravnom fakultetu u Mariboru odobrena realizacija projektaMinistarstvo nauke CG i Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije odobrili su projekat “Mogućnosti i opravdanost uvođenja sistema neskrivljene odštetne odgovornosti u zdravstveni sistem Slovenije i Crne Gore - komparativna pravna analiza“  ili »No-fault« sistem odgovornosti u sistemu zdravstva, koji sprovode profesori i istraživači sa Pravnog fakulteta UCG i Pravnog fakulteta u Mariboru.

Rukovodilac projekta za Crnu Goru je prof. dr Snežana Miladinović, a za Sloveniju prof. dr Suzana Kraljić. Članovi tima Pravnog fakulteta u Podgorici su prof. dr Snežana Miladinović, doc. dr Draginja Vuksanović Stanković i dr Velibor Korać. Tim Pravnog fakulteta u Mariboru čine četiri profesora i dva istraživača.

Pitanje odgovonost i naknade štete u sektoru zdravstva ima nesumljiv značaj, jer se tiče dvije najveće vrijednosti - života i zdravlja ljudi. Na pitanje da li klasični sistem naknade štete u sistemu zdravstva treba mijenjati, modifikovati ili nadograditi, pojedine države su odgovorile korjenitim promjenama i sa klasičnog prešle na sistem tzv. neskrivljene odštetne odgovornosti ili su klasični sistem modifikovale uvođenjem pojedinih elemenata ovog, novog sistema.

Cilj projekta je multidisciplinarna analiza i procjena mogućnosti i opravdanosti uvođenja »no-fault« sistema odgovornosti, ili njegovih elemenata, u zakonska rješenja u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Crne Gore i Slovenije. Istraživači na Projektu će analizirati normativna rješenja, sudsku praksu, izvršiće uporednopravne analize i proučiti međunarodne smjernice u ovoj oblasti, a dobijene rezultate kritički preispitati i formulisati predloge za poboljšanje postojećih odštetnih sistema u zdravstvu  Crne Gore i Slovenije.

 

Broj posjeta : 362