Pomorski fakultet Kotor

Realizovana praktična nastava iz oblasti protivpožarstva
Praktična nastava iz predmeta Brodski mašinski kompleks i Brodski pomoćni sistemi i uređaji  iz oblasti protivpožarstva je uspješno realizovana u četvrtak, 6. maja 2021 godine. Vježbe iz oblasti protivpožarstva se realizuju u sardanji sa Službom za zaštitu i spašavanje opštine Kotor sa kojom Pomorski fakultet Kotor ima višegodišnju odličnu saradnju.

Odrađene praktične vježbe su pokrivale nekoliko oblasti, a realizovane su u više segmenata. Svrha praktičnih vježbi je bila uključivanje studenata na siguran način u proces gašenja požara.

Prije početka realizacije vježbi studentima su ponovljena pravila i date instrukcije za bezbjedno odvijanje procesa gašenja požara. Nakon ovog uvodnog dijela pristupilo se gašenju požara korišćenjem prenosivih aparata. U nastavku studenti su koristili sredstva za gašenje požara kao što je voda i pjena za gašenje. Komandir službe spašavanja gospodin Maksim Mandić je demonstrirao kako se obezbjeđuje vodeni štit i ukazao na to kako se timski radi prilikom korišćenja vodenog štita. Pojasnio je kako se održava protivpožarna oprema sa kojom se rukovalo tokom vježbi.Image

Drugi dio praktičnih vježbi se odvijao u prostorijama Službe zaštite i spašavanja gdje su studenti podijeljeni u manje grupe. Sa grupama su radili mr Miroslav Vukičević, saradnik u nastavi na predmetima Brodski mašinski kompleks i Brodski pomoćni sistemi i uređaji i Slavenko Staničić, prvi oficir palube. Oni su studentima objasnili način rukovanja i prepoznavanja različitih aparata za gašenje požara. Studentima je prikazana lična oprema koja se upotrebljava na brodovima u pojedinim situacijama. Studentima je prikazan i objašnjen protivpožarni plan broda. Potom su objašnjeni obavezni pregledi i prikazan način rukovanja sa samostalnim aparatima za disanje kao i uređajima koji se nalaze na brodovima (EEBD -Emergency Escape Breathing Devices).

Iskusni vatrogasci Službe za zaštitu i spašavanje opštine Kotor su sa studentima prošli protivpožarni poligon u kojem uspješno simuliran brodski prostor u situaciji kada nema rasvjete i kada je prostorija puna dima. Tokom ovih vježbi studenti su se upoznali i sa fukncionisanjem termalne kamere koju mogu naći na brodu. I u ovom dijelu su studenti  timskim  radom savladali date zadatke i pokazali visok stepen odgovornosti.

ImageNa kraju su vatrogasci na poligonu demonstrirali način na koji se može izvući povrijeđena osoba iz brodskih tankova korišćenjem propisane opreme i dizalice koja je namjenski za ove vježbe napravljena.

Tokom četvorosatnih vježbi studenti su se pridržavali propisanih mjera, a korišćena oprema je dezinfikovana u skladu sa propisima.

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su učestvovali u realizaciji ove praktične nastave: zaposlenim u Službi zaštite i spašavanja opštine Kotor, aktivnim pomorcima, studenskoj organizaciji koja je ispratila ovaj događaj, lokalnim medijima koji su iskazali veliko interesovanje o aktivnostima Pomorskog fakulteta Kotor – Radio Kotor i portal Radio Skale, kao i našim studentima koji su na veoma savjestan i odgovoran način pristupili ovoj praktičnoj nastavi.

Organizator ove važne praktične nastave je mr Miroslav Vukičević, saradnik na predmetima Brodski mašinski kompleks i Brodski pomoćni sistemi i uređaji.

 

Medijske objave:
https://radiokotor.info/clanak/drustvo/odr%C5%BDana-prakti%C4%8Cna-nastava-za-studente-pomorskog-fakulteta/2
https://skalaradio.com/odrzana-vjezba-u-kotorskoj-sluzni-zastite-i-spasavanje-za-studente-pomorskog-fakulteta-kotor/ 

Broj posjeta : 169