Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
963 Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross-border cooperation NAUTICA CBC PFKOTOR2021-2021
961 ADRION Adriatic-Ionian joint approach for the development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety EUREKA PFKOTOR2020-2023
514 Ostalo Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 PFKOTOR2020-2021
513 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare ISACC PFKOTOR2020-2021
512 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije PORTS 4.0 PFKOTOR2020-2021
511 IPA INTERREG HR-BiH-CG Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude WRECKS4ALL PFKOTOR2020-2022
510 Erasmus+ Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana BLUEWBC PFKOTOR2020-2023
628 Bilaterala Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu i trasportnu povezanost Crne Gore i Srbije PFKOTOR2019-2020
498 Bilaterala Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave EPEmod PFKOTOR2019-2020
501 Bilaterala Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore PFKOTOR2019-2020
500 EUREKA Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici PROCHA-SMA PFKOTOR2018-2022
502 Bilaterala Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima PFKOTOR2018-2021
496 IPA Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva PORTS PFKOTOR2018-2020
614 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora PORTS PFKOTOR2018-2020
499 Bilaterala Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije SOOTVAR PFKOTOR2018-2020
263 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI PLANIRANJE LUKA PFKOTOR2017-2019
299 Ostalo Razmjena znanja u cilju unaprijeđenja pomorskih kompetencija u Crnoj Gori PFKOTOR2016-2017
627 Bilaterala Modeliranje i održivi razvoj drumske i željezničke intermodalne povezanosti Crne Gore i Srbije (revitalizacija ferry i razvoj rail ferry terminal u Baru na green koridoru Beograd-Bar-Beograd) PFKOTOR2016-2018
289 INVO-HERIC Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori EDUMAR PFKOTOR2016-2017
626 Bilaterala DIREKTNI UTICAJ BRODOVA I DRUGIH PLOVILA NA NIVO I RASPODJELU VELIČINA RESPIRABLNIH ČESTICA U ZONI MORSKOG I RIJEČNOG PRIOBALJA SHIPPMPOLL PFKOTOR2016-2018
398 Erasmus+ Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori TRANS2WORK PFKOTOR2015-2018
125 Ostalo Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar SUST-MARINA PFKOTOR2014-2018
625 Bilaterala Ispitivanje uticaja korozionog otpada na morski ekosistem PFKOTOR2014-2016
623 Bilaterala Izrada zajedničke naučne monografije iz oblasti logistike i menadžmenta u izdanju Fakluteta za logistiku Celje i Fakulteta za pomorstvo Kotor PFKOTOR2014-2015
624 Bilaterala Razvoj green luka u supply chain-u baziran na metodama modeliranja i simulacije (CASE STUDY – slovenačke i crnogorske luke: Kopar, Bar i Kotor) PFKOTOR2014-2015
497 TEMPUS Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji MArED PFKOTOR2013-2017
622 Bilaterala Mogućnosti smanjenja emisije zagađivača sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom MARPOL konvencije Aneksa VI SHIPSEMRED PFKOTOR2013-2014
126 Tempus Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis WIMB PFKOTOR2013-2017
620 Bilaterala Ispitivanje korozionih oštećenja pojedinih strukturnih oblasti brodskog trupa tokom eksploatacije PFKOTOR2012-2014
617 Bilaterala Ispitivanje mogućnosti primjene obrazovanja na daljinu za potrebe pomoraca PFKOTOR2012-2013
616 Bilaterala Istraživanje u domenu upravljanja balasnim vodama PFKOTOR2012-2013
621 Bilaterala Ekonomske nejednakosti u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori – komparativna iskustva PFKOTOR2012-2013
619 Bilaterala Ispitivanje mogućnosti proizvodnje biogoriva od otpadnih materijala i njegova primjena za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem PFKOTOR2012-2014
618 Bilaterala Istraživanje uslova i mogućnosti za organizovanje zajedničkog akademskog smjera logistike na Fakultetu za pomorstvo Kotor sa Fakultetom za logistiku Celje – sa dvojnom diplomom PFKOTOR2012-2013
615 Bilaterala Razvijanje e-learning modula na Faklutetu za pomorstvo (Kotor, Crna Gora) za potrebe obrazovanja pomoraca PFKOTOR2011-2013