Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
1035 IPA South Adriatic (IPA SA) Kapitalizacija putem prenosa modela WRECKS4ALL na nove teritorije za zaštitu podvodnog nasljeđa putem njegove digitalizacije i valorizacije kao nove turističke ponude WRECKS4ALL 2.0 PFKOTOR2024-2025
1034 IPA South Adriatic (IPA SA) Inovativni sistemi za realizaciju sigurnih prekograničnih kontrola ISACC PFKOTOR2024-2025
1030 Ministarstvo nauke CG DEKARBONIZACIJOM U POMORSKOM SEKTORU DO ZELENOG BOKOKOTRSKOG ZALIVA DeMS – GBB PFKOTOR2024-2027
1039 Erasmus+ Digitalno obrazovanje za pomorsku komunikaciju DigiMar PFKOTOR2023-2026
1033 Erasmus+ Unaprijeđenje znanja i vještina u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana s ciljem pripreme društva za postizanje nulte emisije ugljenika u sektoru pomorskog transporta i logistike Zero C PFKOTOR2023-2026
1018 Bilaterala Morski ekološki kompoziti od otpada iz Jadranskog mora SeaComp PFKOTOR2023-2025
1017 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Promovisanje fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logističkih aktivnosti u području južnog Jadrana PORTS PLUS PFKOTOR2022-2023
963 IPA INTERREG HR-BiH-CG Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross-border cooperation NAUTICA CBC PFKOTOR2021-2021
1016 Erasmus+ Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom MEPM PFKOTOR2021-2024
961 ADRION Adriatic-Ionian joint approach for the development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety EUREKA PFKOTOR2020-2023
514 Ostalo Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 PFKOTOR2020-2021
512 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije PORTS 4.0 PFKOTOR2020-2021
513 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare ISACC PFKOTOR2020-2021
511 IPA INTERREG HR-BiH-CG Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude WRECKS4ALL PFKOTOR2020-2022
510 Erasmus+ Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana BLUEWBC PFKOTOR2020-2023
501 Bilaterala Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore PFKOTOR2019-2020
498 Bilaterala Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave EPEmod PFKOTOR2019-2020
628 Bilaterala Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu i trasportnu povezanost Crne Gore i Srbije PFKOTOR2019-2020
500 EUREKA Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici PROCHA-SMA PFKOTOR2018-2022
502 Bilaterala Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima PFKOTOR2018-2021
496 IPA Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva PORTS PFKOTOR2018-2020
614 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora PORTS PFKOTOR2018-2020
499 Bilaterala Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije SOOTVAR PFKOTOR2018-2020
263 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI PLANIRANJE LUKA PFKOTOR2017-2019
299 Ostalo Razmjena znanja u cilju unaprijeđenja pomorskih kompetencija u Crnoj Gori PFKOTOR2016-2017
289 INVO-HERIC Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori EDUMAR PFKOTOR2016-2017
626 Bilaterala DIREKTNI UTICAJ BRODOVA I DRUGIH PLOVILA NA NIVO I RASPODJELU VELIČINA RESPIRABLNIH ČESTICA U ZONI MORSKOG I RIJEČNOG PRIOBALJA SHIPPMPOLL PFKOTOR2016-2018
627 Bilaterala Modeliranje i održivi razvoj drumske i željezničke intermodalne povezanosti Crne Gore i Srbije (revitalizacija ferry i razvoj rail ferry terminal u Baru na green koridoru Beograd-Bar-Beograd) PFKOTOR2016-2018
398 Erasmus+ Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori TRANS2WORK PFKOTOR2015-2018
125 Ostalo Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar SUST-MARINA PFKOTOR2014-2018
623 Bilaterala Izrada zajedničke naučne monografije iz oblasti logistike i menadžmenta u izdanju Fakluteta za logistiku Celje i Fakulteta za pomorstvo Kotor PFKOTOR2014-2015
624 Bilaterala Razvoj green luka u supply chain-u baziran na metodama modeliranja i simulacije (CASE STUDY – slovenačke i crnogorske luke: Kopar, Bar i Kotor) PFKOTOR2014-2015
625 Bilaterala Ispitivanje uticaja korozionog otpada na morski ekosistem PFKOTOR2014-2016
497 TEMPUS Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji MArED PFKOTOR2013-2017
126 Tempus Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis WIMB PFKOTOR2013-2017
622 Bilaterala Mogućnosti smanjenja emisije zagađivača sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom MARPOL konvencije Aneksa VI SHIPSEMRED PFKOTOR2013-2014
617 Bilaterala Ispitivanje mogućnosti primjene obrazovanja na daljinu za potrebe pomoraca PFKOTOR2012-2013
621 Bilaterala Ekonomske nejednakosti u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori – komparativna iskustva PFKOTOR2012-2013
619 Bilaterala Ispitivanje mogućnosti proizvodnje biogoriva od otpadnih materijala i njegova primjena za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem PFKOTOR2012-2014
618 Bilaterala Istraživanje uslova i mogućnosti za organizovanje zajedničkog akademskog smjera logistike na Fakultetu za pomorstvo Kotor sa Fakultetom za logistiku Celje – sa dvojnom diplomom PFKOTOR2012-2013
616 Bilaterala Istraživanje u domenu upravljanja balasnim vodama PFKOTOR2012-2013
620 Bilaterala Ispitivanje korozionih oštećenja pojedinih strukturnih oblasti brodskog trupa tokom eksploatacije PFKOTOR2012-2014
615 Bilaterala Razvijanje e-learning modula na Faklutetu za pomorstvo (Kotor, Crna Gora) za potrebe obrazovanja pomoraca PFKOTOR2011-2013