Pomorski fakultet Kotor

Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za 2021/22. godinu - III upisni rok
Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za 2021/22. godinu - III upisni rok

UNIVERZITET CRNE GORE

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.

koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore

(III upisni rok)

UNIVERZITETSKA JEDINICA/STUDIJSKI PROGRAM

 

 

 

Broj studenata za upis

 

BIOTEHNIČKI FAKULTET

23

 

Animalna proizvodnja

2

 

Mediteransko voćarstvo

13

 

Kontinentalno voćarstvo

8

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

18

 

Energetika i automatika

18

 

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

29

 

Drama i pozorište

11

 

Gluma

7

 

Film i mediji

11

 

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

7

 

Slikarstvo

1

 

Vajarstvo

6

 

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

7

 

Fizička kultura i zdravi stilovi života

2

 

Sportski novinari i treneri

5

 

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

8

 

Turizam i hotelijerstvo

8

 

FILOLOŠKI FAKULTET

119

 

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

17

 

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

20

 

Italijanski jezik i književnost

30

 

Ruski jezik i književnost

21

 

Francuski jezik i književnost

29

 

Njemački jezik i književnost

2

 

FILOZOFSKI FAKULTET

37

 

Filozofija

3

 

Istorija

10

 

Geografija

9

 

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

15

 

MAŠINSKI FAKULTET

50

 

Mašinstvo

31

 

Drumski saobraćaj

19

 

MEDICINSKI FAKULTET

13

 

Stomatologija

13

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

30

 

Metalurgija i materijali

30

 

MUZIČKA AKADEMIJA

16

 

Izvođačke umjetnosti

12

 

Opšta muzička pedagogija

4

 

POMORSKI FAKULTET

45

 

Menadžment u pomorstvu i logistika

6

 

Nautika i pomorski saobraćaj

2

 

Brodomašinstvo

2

 

Pomorska elektrotehnika

35

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

54

 

Matematika

21

 

Matematika i računarske nauke

9

 

Fizika

24

 

UKUPNO

456

 

 

 

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

 

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs.

 

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

 

Kandidati za upis na organizacione jedinice iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija) prijavu podnose isključivo preko studentske službe organizacione jedinice.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

 

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

 

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu upisi.edu.me.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju  PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl).

 

Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

 

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice.

 

Potrebna dokumenta za upis:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

 

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

  1. Nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi. Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

 

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi 02. septembra do 16, 00 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

 

Neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

 

    Napomena: Kandidat, u okviru roka za prijavu po Konkursu,  može odustati od podnijete prijave za određeni     

    studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

 

  1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.

 

  1. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 03. septembra 2021. godine Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

 

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 03-06. septembra 2021. godine.

 

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri,  kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 10. septembrom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

 

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

 

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

 

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da po zahtjevu za  priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, zahtjev bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

Broj posjeta : 465