Filozofski fakultet, 17.07.2018

Međunarodna konferencija Green Room Sessions 2018 
U Ministarstvu nauke je juče, 16. 07. 2018. godine održan sastanak predstavnika organizatora Međunarodne konferencije Green Room Sessions 2018 sa prestavnicima Ministarstva nauke. Na sastanku su u ime Organizatra učestvovali predstavnici Filozofskog fakulteta iz Nikšića i Arhitktonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Ova Međunarodna konferencija se organizuje sa ciljem da bude platforma međunarodne naučne diskusije o održivom menadžmentu prirodnih resursa, poljoprivredi vezano sa pitanjima ekonomije i ekologije, nauci o tehnologiji hrane i prehrane, ruralnim razvojem sa posebnim osvrtom na na ruralnu arhitekturu i kulturnim naseđem seoskih područja, životnom sredinom i šumarstvom. Green Room Sessions okuplja i povezuje nauku, istraživanje, industriju, društvene koncepte i prakse.

Na sastanku je dogovoreno da ovaj međunarodni skup bude održan 1. i 2. (3. i 4.) novembra 2018. u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

Cilj konferencije je i dijelom uraditi sintezu i nadogradi rezultate regionalnih sastanaka, pružajući priliku razmjene iskustava među učesnicima sa svih meridijana; pri tom diskutujući o politikama koje mogu pomoći razvoju poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja, agroekologije kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja.

Na sastanku je istaknuto da je konačni cilj traženje načina pružanja pomoć ljudima iz ruralnih područja i njihovim malim biznisima.

Konferencija će takođe inicirati pomjeranje teme sa dijaloga ka konkretnim aktivnostima na regionalnom i državnom nivou (kod nas u Crnoj Gori), tražeći rješenja očuvanja biodiverziteta, identifikujući mogućnosti za sinergiju sa nacionalnim strateškim programima i regionalnim inicijativama, pospješujući regionalnu i međunarodnu saradnju između naučnika i biznisa.

Zvanični jezik konferencije, zbog medjunarodnog naučnog skupa je engleski jezik.