Pravni fakultet, 19.02.2020

Seminarski radovi - 19.02.2020 13:48Studenti zainteresovani za izradu seminarskih radova iz predmeta Poslovi robnog prometa, teme mogu dobiti e-mailom do kraja februara. Nakon ovih termina studenti neće moći dobiti temu za seminarski rad.

Studenti koji izrade seminarski rad, po pravilu, javno ga brane, dok ostali studenti učestvuju u debati nakon prezentacije rada. Seminarski rad koji je student branio može biti bodovan do 4 poena. Seminarski rad koji zadovoljava kriterijume a koji student nije branio može biti bodovan do 2 poena.

Studenti su dužni seminarske radove dostaviti saradniku na predmetu putem e-mail-a najkasnije 7 dana prije dana određenog za odbranu radova, radi provjere autentičnosti i ispunjavanja uslova za odbranu rada.

Odbrana radova odvija se u skladu sa terminima za obradu određenog nastavnog poglavlja prema informacionoj listi, i datum se precizira prilikom ordređivanja teme.

Teme koje pripadaju materiji koja se polaže na kolokvijumu moraju biti odbranjene prije kolokovijuma.

 

Upustvo za pisanje seminarskih radova

Koristiti posebnu stranu kao naslovnu stranu - title page -  na kojoj je potrebno navesti: naziv rada, ime i prezime studenta i broj indexa, predmet i nastavnika na predmetu i  datum predaje rada.

Iza naslovne strane treba da slijedi sadržaj rada.

headeru je potrebno označiti naziv rada,  ime i prezime studenta, i broj indexa.

Format: Font 12, Arial; 10 do 16 strana (razmak 1,5 – 27-29 redova po strani).

Nakon sadržaja slijedi sadržinski dio rada sa zaključkom na kraju.

Literaturu treba dati na kraju rada u sljedećoj formi:

    • Autor, naslov knjige, izdavač, godina (mjesto), strane.
    • Autor, naslov rada, naziv časopisa, broj, godina, strane.
    • Web site: naslov i datum kada je gledan.

Seminarski radovi se predaju u putem mail 7 dana prije odbrane saradniku u nastavi.

Prilikom odbrane rada student predaje jedan primjerak rada u štampanoj formi.

Broj posjeta : 112