Informacije o prijemnom ispitu - 08.09.2022 12:54
INFORMACIJE O PRIJEMNOM ISPITU NA UPIS NA MASTER STUDIJE SVIH SMJEROVA
PRAVNOG FAKULTETA UCG

 

Prijemni ispit je koncipiran od dvije ključne oblasti - opšte kulture i opšteg pravničkog obrazovanja, po 25 poena tipa “zaokruži” (pitanja sa više ponuđenih i odgovora)

 

Prvi dio pitanja biće posvećen pitanjima opšte kulture, za koji nije potrebna posebna literatura za pripremu.

Drugi dio pitanja će preispitati poznavanje osnovnih instituta Teorije prava, Ustavnog prava, Građanskog prava, Krivičnog prava, Poslovnog prava i Međunarodnog prava.

Za pripremu drugog dijela kandidati mogu konsultovati sljedeću literaturu:

  1. Košutić Budimir, Uvod u jurisprudenciju, Podgorica, 2008.
  2. Pajvančić Marijana, Vukčević Mladen, Ustavno pravo, Podgorica, 2008.
  3. Rašović Zoran, Građansko pravo, 2. izmijenjeno i dopunjeno izd., Pravni fakultet, 2009
  4. Antić Oliver, Obligaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012.
  5. Radišić Jakov, Obligaciono pravo (opšti deo), Beograd, 2010.
  6. Stojanović Zoran, Krivično pravo, Podgorica, 2008.
  7. Radulović Drago, Krivično procesno pravo, Podgorica, 2015.g.
  8. Vasiljević Mirko, Trgovinsko pravo, Beograd, deveto (i naredna izdanja), 2006.
  9. Kreća Milenko, Međunarodno javno pravo, 8.izdanje, Beograd, 2016.

 

Primjer pitanja na testu za prijemi za upis na master studije Pravnog fakulteta:

 

Pitanja iz dijela opšte kulture:

1. Zaokružite državu koja se nalazi na južnoj hemisferi

    a. Turska
    b. Čile
    c. Venecuela
    d. Egipat
    e. Nigerija

2. Autor Mojsija i Davida je:

    a. Leonardo
    b. Mikelandjelo
    c. Donatelo
    d. Rafaelo

3. Magna carta libertatum iz 1215 donijela je:

    a. Osobadjanja roboda
    b. pravo glasa ženama
    c. Premoć zakona nad monarhom.

 

Pitanja iz dijela opšteg pravnog znanja:

1. Ius nudo („Goli“ zakon) je:

   a. Pravna norma bez dispozicije, b. Pravna norma bez pretpostavke dispozicije, c. Pravna norma bez sankcije.

2. Nekodifikovni ustav je ustav:

   a. koji nije pisan b. koji nije usvojen c. koji nije sadržan u jednom aktu d. oktroisani ustav.

3. Ratifikovani međunarodni ugovor nema jaču pravnu snagu od nacionalnog zakona.

    a. TAČNO - b. POGREŠNO

4. Princip „Nullum crimen, nulla poena sine lege“ je:

    a. Prinip krivičnog prava
    b. Građanskog prava
    c. Trgovinskog prava

5. Zaokružite uljeza:

   a. Statut b. Akt o osnivanju društva c. Pravilnik d. Ustav

O terminu prijemnog ispita studenti će biti blagovremeno informisani.

 

Minimalan broj bodova koje kandidat mora ostvariti, da bi bio rangiran iznosi 25, od kojih kandidat mora ostvariti najmanje po 10 bodova iz obije oblasti (opšte kulture i opšteg pravničkog obrazovanja).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.