Procedura prijave, izrade i odbrane master rada
U skladu sa članom 15 stav 1 Pravila studiranja na master studijama studenti druge godine master studija predlažu temu i mentora nakon završetka II semestra, a najkasnije do završetka III semestra.

Nakon što formular za odabir teme i mentora bude potpisan od strane studenta i nastavnika koji se predlaže za mentora, isti se dostavlja u prostoriji studentske službe za master i doktorske studije.

Predloge studenata za odabir teme i mentora razmatraće Komisija za master studije Pravnog fakulteta, a nakon toga Vijeće Pravnog fakulteta, u skladu sa članom 15 stav 2 Pravila studiranja na master studijama, kojim je propisano da Vijeće studentu imenuje mentora i komisiju za ocjenu master rada i odobrava predloženu temu.

Na početku IV (ljetnjeg) semestra student može dostaviti radnu verziju formulara za prijavu teme master rada (koju je usaglasio sa mentorom), na email savomarkovic1@hotmail.com, koji će biti proslijeđen određenom članu Komisije za master studije, kako bi se studentu dale eventualne sugestije o korekcijama metodološkog dijela formulara.

Nakon što student u skladu sa datim sugestijama od strane određenog člana Komisije za master studije, utvrdi konačnu verziju formulara za prijavu teme master rada (putem email komunikacije dobija potvrdu da je ispravno postupio po datim sugestijama), formular se predaje u papirnoj verziji u tri primjerka (potpisan od strane studenta i mentora), Savu Markoviću, referentu službe za studentska pitanja.

Za dodatna pojašnjenja studenti dvogodišnjih master studija se mogu obratiti na kontakt broj 068 842 007 svakog radnog dana od 8 do 16h, kao i na email: savomarkovic1@hotmail.com.

U prilogu se može preuzeti sljedeća dokumentacija:

1. Procedura od prijave teme do odbrane master rada

2. Predlog za odabir teme i mentora za izradu master rada,

3. Formular za prijavu teme master rada, 

4. Smjernice za izradu prijave teme master rada sa uputstvima za pisanje master rada

5. Zahtjev za dostavljanje master rada radi provjere autentičnosti

6. Potpisana izjava o potvrđivanju originalnosti master rada

7. Formular za prijavu teme master rada (jednogodišnje studije)

8. Zahtjev za dostavljanje master rada radi provjere autentičnosti (jednogodišnje studije)

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.