Pravni fakultet

Pravne klinike u službi ranjivih grupa
Pravne klinike u službi ranjivih grupa

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore je u toku realizacija Projekta

„Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja“ (ENEMLOS).

Radi se o jednom od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG, koji je podržan u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja. Projekat će trajati tri godine. Izuzetna saradnja tokom projekta u cilju logistike je sa kancelarijom Erasmus programa za Crnu Goru.

U Projekat uključene su tri eminentene institucije iz EU koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem, posebno radom sa tkz. živim klijentima: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi, koji će pružiti najbolju edukaciju i praksu u oblasti kliničkog pravnog obrazovanja prisutnu u zemljama EU i USA.

Pravni fakultet UCG realizuje ovaj projekat zajedno sa akademskim partnerima sa Kosova i neakademskim institucijama iz Crne Gore i Kosova.

Među  institucijama koje učestvuju u Projektu su pravni fakulteti u Podgorici, Prištini, Gnjilanu i Peći, advokatske komore Crne Gore i Kosova, Vrhovni sud CG, Vrhovno državno tužilaštvo CG, Notarska komora CG, Komora javnih izvršitelja CG, Centar za ARS CG i Osnovni sud u Gnjilanu.

Na jednoj strani, Projektom se uspostavlja dugoročna saradnja sa neakademskim institucijama koje pripadaju pravosuđu u širem smislu riječi. Njihova edukativna uloga i bogato pravno iskustvo će doprinijeti realizaciji navedenih ciljeva Projekta, kao omogućiti i druge oblike saradnje što je korisno za Univerzitet kao naučnu bazu, jer kvalitetno obrazovanje nije moguće bez praktičnih rezultata. Saradnja sa pravosuđem se uspješno odvijala i do sada, ali ovim Projektom dobija i nove komponente.

Na drugoj strani, uspostavljena saradnja između visokoškolskih ustanova uticaće na mobilnost studenata i akademskog osoblja, kao i na tržište rada i mogućnosti dobijanja i razmjene prakse.

Ključni ciljevi Projekta su: modernizacija i usmeravanje postojeće nastavne prakse, posebno u praktičnim pravnim disciplinama; povećavanje kapaciteta na pravnim fakultetima; sticanje novih i razvijanje postojećih pravnih vještina; uspostavljanje dugoročne i održive saradnja sa pravnim institucijama zemljama učesnica Projekta; razvijanje interesovanja i motivacije studenata; poboljšanje zapošljivosti studenata prava i omogućavanje široj zajednici - posebno ranjivim klijentima da zaštite svoja prava putem besplatnih  pravnih savjeta.

Studenti upisuju pravni fakultet da bi dobili kompletno pravno obrazovanje, što podrazumijeva da pored teorijskog znanja, se uključi i praktična komponenta. Pravni fakultet UCG je i do sada bio prepoznatljiv po kliničkom pravnom obrazovanju koje se realizovalo preko pravnih klinika na specijalističkim studijama. Metodi koji se koriste u ovom obrazovanju su: simulacije, prisustvovanje suđenjima, tehnike breinstorminga, analiza konkretnih slučajeva, pisanje podnesaka, mini debate na zadatu oblast, pripreme za moot court takmičenja i sl. Projektom ENEMLOS-a, koji se, upravo, realizuje proširuju se aktivnosti studenata i na rad sa tkz. živim klijentima, što će biti tendencija i poslije završetka Projekta.

U svim situacijama gdje osoba ili više njih (ranjiva grupa, na pr. žrtve porodičnog nasilja, siromašni, izbjeglice, azilanti, djeca, osi…) traže pravni savjet, kvalitetno organizovana pravna klinika obezbijediće klijentu studenta koji će raditi uz pomoć praktičara i nastavnika i pružiti mu adekvatan besplatan pravni savjet. U radu sa studentima u pružanju savjeta će raditi, pored akademskog osoblja i praktičari- sudije, advokati, tužioci, notari, javni izvršitelji i posrednici.

Rad sa živim klijentima je višestruko koristan. Za ranjivu osoba je korisno da dobija kvalitetan I besplatan pravni savjet. Na taj način, studenti se uče pravnim vještinama i profesionalizmu. Izuzetno je značajno za društvo, jer jednak pristup pravdi vodi vladavini prava i pravnoj državi, što je u ovom trenutku imperativ napretka Crne Gore.

U radu sa ranjivim grupama učestvovaće studenti osnovnih studija završnih godina, specijalističkih i master studija. Studentima koji budu angažovani u radu sa tkz. živim klijentima, postoji mogućnost priznavanja poena koji su predviđeni za praktičan rad na predmetima iz oblasti u kojoj učestvuju u pružanju besplatnog pravnog savjeta.

Oblasti u kojima će se pružati besplatni pravni savjeti su: građanska, krivična, građanskoprocesna, krivičnoprocesna, poslovna, obligaciona, porodična, nasljedna, upravna, međunarodna, ljudskih prava, radna, ustavna, finansijska, ekološka.

Učestvovanjem u Projektu u kojem će studenti asistirati u pružanju besplatnog pravnog savjeta  im omogućava da dobiju kompletno pravno obrazovanje, ovladaju pravnim vještinama, nauče praktičan rad kroz rješavanje aktuelnih slučajeva, razviju sopstveno i kreativno mišljenje i doprinose širenju pravnu svijesti i popularizaciji etičkih principa pravne profesije.

Postavljanje i rješavanje problema su potrebni u svim društvenim oblastima, a demokratija i slobodna razmjena roba upravo to i zahtijevaju, što je posebno važno za Crnu Goru kojoj je u ovom trenutku imperativ da postane članica EU.

Studenti će radom sa ranjivim grupama ovladati pravnim vještinama kao što su intervju, savjetovanje, pregovaranje, pravno pisanje, vođenje slučaja, zastupanje, istraživanje, evaluacija, kreativnost, saradnja, posredovanje, kreativno mišljenje i pravilno rasuđivanje.

Kroz rad sa tkz. živim klijentima, studenti će steći i određene vrline: etičko ponašanje, pravdoljubivost, odgovornost i  posvećenost klijentu, koje su neophodne u svakodnevnom radu budućih pravnika.

Uloga svakog kliničara pretpostavlja određene kvalifikacije. Pored teorijskih i praktičnih znanja, kliničari treba da imaju sposobnost da prihvate kritiku kolega i studenata i da pokazuju interesovanje za istraživanje obrazovnih i pravnih problema koji se pojavljuju unutar kliničkog pravnog obrazovanja.  Osposobljavanje nastavnog, neakademskog kadra i studenata u ovom Projektu će omogućiti posjete i observacije pravnih klinika na pravnim fakultetima u Zagrebu, Londonu i Varšavi, kao i radionice na kojima će kliničari iz ovih institucija održati treninge koji će učesnicima pružiti neophodno praktično znanje i pomoć za kvalitetan i zadovoljavajući rad sa ranjivim grupama

Pravni fakultet je, preko Projekta, obezbijedio prostor za rad pravnih klinika, neophodnu opremu za rad na klinikama, obogatio biblioteku najnovijom literaturom iz fundusa prava EU i zemalja koje tradicionalno dugo imaju pravne klinike u svojim nastavnim programima i planovima i koje rade sa tkz. živim klijentima. Studenti koji su zainzeresovani za rad na klinikama su se prijavili i imali su obuku koja je obuhvatala: prijem klijenata, razgovor sa istim, upoznavanje sa pratećim dokumentima i  drugim organizacionim pitanjima vezanim za rad na pravnim klinikama.

Pravne klinike će početi sa radom početkom maja 2022 godine prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Pravnog fakulteta. Klijenti, koji pripadaju tkz. ranjivim grupama, se mogu od tog datuma obraćati pravni klinikama Pravnog fakulteta UCG da im se pruži pravni savjet koji će dobiti besplatno iz već navedenih pravnih oblasti.

Pravne klinike su dio novih master studija. Formiranjem Centra za pravne klinike, koji će koordinirati rad i imati saradnju sa pravosuđem i nevladinim organizacijama su sve preduslovi za realizaciju jednog kvalitetnog i korisnog programa svima koji budu učestvovali u njemu i koji će postati prepoznatljivo obilježja Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

Prof. dr Biljana Đuričin

Autor je redovni professor Pravnog fakulteta UCG i koordinator projekta ENEMLOS

Broj posjeta : 168

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.