MEĐUNARODNI MARKETING


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti koji sa uspjehom završe planom rada predviđene obaveze moći će da: - Razumiju i analiziraju različite aspekte međunarodnog marketinga (MM) uključujući i njegove specifičnosti i razliku u odnosu na marketing usmjeren ka lokalnom tržištu. Samim tim oni će rauzumjeti i ulogu koju MM ima u procesu internacionalizacije poslovanja; - Prepoznaju i razumiju uticaj i značaj sociokulturoloških, tehno ekonomskih i političko pravnih specifičnosti i karakteristika inostranih tržišta i potrošača, koje se moraju uvažavati prilikom nastupa na njima; - Primjenom metodologije istraživanja i izbora i selekcije inostranih tržišta identifikuju polazne osnove međunarodne marketing strategije; - Razviju optimalnu kombinaciju instrumenata marketing miksa (proizvod, cijena, promocija, distribucija, usluga) prilagođenu odabranom ciljnom tržištu i pomognu u primjeni i praćenju realizacije odabrane marketing strategije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
1S+3P
MILORAD JOVOVIĆ2x1
1S+3P