Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam računovodstva troškova kao i njegov značaj; 2. Ovladava metodologijom obračuna troškova i učinaka; 3. Analizira i prepozna faktore koji utiču na organizaciono ustrojstvo obračuna troškova i učinaka; 4. Povezuje obračun troškova i učinaka sa djelovima računovodstvenog informacionog sistema preduzeća; 5. Prepozna značaj i ulogu koju savremeni sistemi obračuna troškova imaju sa aspekta formiranja realne cijene koštanja; 6. Definiše i klasifikuje kalkulaciju cijene koštanja; 7. Primjenjuje stečena znanja u praksi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA RACKOVIĆ2x1
1S+2P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
1S+2P

Raspored polaganja u drugom septembarskom roku

Septembarski rok - Termini

Termin popravnog završnog ispita

Prezentacija radova za aktivnost

Link za predavanja i vježbe - 26.4.2021.

Termin popravnog kolokvijuma