KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Zna i razumije razvoj Evropske unije kroz razvoj zajedničkog budžeta EU, jačanje strukturnih fondova, ispunjavanje ciljeva ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije EU kao ključnog integracionog cilja; • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa konvergencije evropskih regiona kroz integraciju na unutrašnjem tržitu EU, povezuje regionalni razvoj EU i regionalni razvoj Crne Gore kroz proces prilagođavanja politike; • Posjeduje znanje o ključnim programima Unije koji su posvećeni mladima, obrazovanju i mobilnosti; Razumije proces programiranja pretpristupne podrške EU i kritički pristupa analizi njenog uticaja na podsticanje razvoja regiona i lokalnih zajednica u Crnoj Gori; • Razumije ključne elemente pripreme predloga EU projekata; Zna razviti projektnu ideju za manji EU projekat; • Umije da koristi stručnu literaturu iz oblasti kohezione politike i koordinacije strukturnih fondova EU, zna pristupiti bazama podataka EU institucija i programima Unije, obrađuje integracione teme kroz seminar, esej i debatu;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ĐUROVIĆ
MILICA MUHADINOVIĆ

SEPTEMBAR, ISPIT - 26.08.2019 19:49

OKVIRNA PITANJA ZA TEST, KOJI CE BITII 19.MARTA U 9 H - 11.03.2019 17:50

KOHEZIONA POLITIKA PPT 6 - 11.03.2019 17:47

KOHEZIONA POLITIKA PPT 3,4, I 5 - 11.03.2019 17:46

KOHEZIONA POLITIKA PPT 1 I PPT 2 - 11.03.2019 17:44

Test Koheziona politika, rezultati - 24.03.2018 14:49