FINANSIJSKA MATEMATIKA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će moći da: 1. Definiše prostu i složenu proporciju, podjelu date veličine, ponderisanu aritmetičku sredinu i primijeni procentni račun kod rješavanja zadataka privredne matematike. 2. Definiše anticipativan i dekurzivan metod obračuna kamate, nominalnu, relativnu i konformnu kamatnu stopu i primijeni te pojmove pri utvrđivanju cijena instrumenata na tržištu novca. 3. Odredi anuitet i napravi plan otplate potrošačkih i investicionih kredita. 4. Primijeni princip ekvivalencije i metode diskontovanja i prolongacije kod ispitivanja rentabilnosti investicija, pri vrjednovanju dugoročnih obveznica i akcija. 5. Izračuna diskontni faktor uz promjenljivu kamatnu stopu, primjenjuje ga kod računa periodičnih uloga i renti i uporedi sa diskontnim faktorima u diskretnom i neprekidnom slučaju uz konstantnu kamatnu stopu. 6. Izračuna diskontni faktor u osiguravajuće-tehničkom smislu, definiše biometrijske funkcije i primjenjuje finansijsku matematiku i vjerovatnoću pri rješavanju jednostavnijih zadataka aktuarske matematike. 7. Opiše vrste osiguranja života i izračunati neto i bruto premiju za svaku od njih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN
SAŠA VUJOŠEVIĆ
TANJA MIROTIĆ

Termini polaganja

Posljednji ispit do kraja studija

Posljednji ispit do kraja studija

Posljednji ispit do kraja studija

Posljednji ispit do kraja studija

Posljednji ispit- rezultati