MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsetka kursa, student ce steci znanja da: Ishodi učenja: Opiše i analizira prirodu i karakteristike transakcija koje se realizuju na svim tržištima (tržište dobara, faktora proizvodnje, finansijska tržišta); Analizira ekonomske međuzavisnosti i uticaj promjene vrijednosti određenog seta varijabli na definisani set varijabli. Dodatno, studenti će biti u osposobljeni da analiziraju efekte primjene instrumenata makroekonomskih politika na pojedinačne grupe transakcija i ukupna ekonomska dešavanja; Razlikuje statičke i dinamičke promjene ekonomskih transakcija u različitim institucionalnim i ekonomskim uslovima; Objasni efekte primjene mjera ekonomskih politika i efekte promjena na međunarodnim tržištima na domaće varijable

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA BAĆOVIĆ
TANJA MIROTIĆ