EKONOMETRIJA II


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Ekonometrija II mogu: • objasniti i implementirati osnovne ekonometrijske tehnike u makroekonomskim analizama; • koristiti i obrazložiti odgovarajuće ekonometrijske testove stacionarnosti i kointegracije vremenskih serija i na odgovarajući način modelirati empirijske podatke vremenskih serija; • koristiti ekonometrijski program EViews za ocjenjivanje makroekonometrijskih modela; • samostalno sprovesti ekonometrijsku analizu zasnovanu na empirijskim podacima i interpretirati njene rezultate; pratiti i razumjeti stručnu i naučnu literaturu u kojoj su rezultati izraženi ekonometrijskim terminima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x1
30B+1P
TAMARA BACKOVIĆ4x1
30B+1P