ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da:  definiše osnovne faze ekonomskih integracija;  procjeni razvoj Zajedničkog tržišta EU;  razlikuje instrumente politike konkurencije EU;  poveže razvoj tržišta EU i tržišta Crne Gore;  ocjeni stanje sa aspekta ekonomskog integrisanja i konkurentnosti privrede CG;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ
NIKOLA MILOVIĆ4x1
25B
2x1
25B