MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: razilikuje međunarodne i nacionalne izvore prava, opiše i objasni osnovne karakteristike međunarodnih ugovora; opiše i objasni osnovna načela u međunarodnim pravnim poslovima; objasni i tumači Konvenciju Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe; ocijeni pravni ambijent stranih ulaganja u Crnoj Gori; rukovodi i organizuje projekte koji se odnose na pravna pitanja stranih ulaganja, razlikuje ugovore u unutrašnjem prometu i ugovore u međunarodnom poslovanju; objasni, analizira i zaključi najznačajnije ugovore u međunarodnom poslovanju; procijeni, uporedi i analizira način rješavanja spora sa elementom inostranosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
8B
MIJAT JOCOVIĆ4x1
8B

UVODNI CAS