OPERATIVNI MENADŽMENT


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon ovog kursa studenti će moći da: - prepoznaju primarne i sekundarne operacije - primjenjujući kvantitativne modele i metode učestvuju u strateškom i operativnom menadžmentu operacija, tj. da planiraju operacije polazeći od poslovne strategije, sistema kvaliteta, strategije procesa i planiranje resursa - organizuju, koordiniraju i kontrolišu operacije firme

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x1
7B+1P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ4x1
7B+1P