Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: 1 Definiše osiguranje, imenuje funkcije, elemente i zadatke tehničke organizacije osiguranja. 2. Navede oblike organizovanja osiguravajućih kompanija, lica i dokumenta u osiguranju. 3. Opiše i klasifikuje vrste osiguranja imovine i lica. 4. Definiše saosiguranje i reosiguranje. 5. Objasni načela osiguranja imovine, izračuna naknadu iz osiguranja i tarife 6. Objasni penzijsko i zdravstveno osiguranje. 7. Opiše garantnu i tehničke rezerve i navede vrste plasmana sredstava. 8. izračuna marginu solventnosti, zahtijevani i potrebni kapital u osiguranju 9. Definiše isnstrumente marketing miksa u osiguranju.10. Objasni bonitet i rejting društava za osiguranja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ4x1
23B+2P
2x1
23B+2P