PORTFOLIO MENADŽMENT


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše modele za utvrđivanje prinosa i rizika individualnih hartija od vrijednosti i finansijskog portfolija. 2. Objasni statističke koncepte u osnovi finansijskih rizika. 3. Softverski ocijeni i predviđa odnos između očekivanog prinosa i rizika portfolija N hartija od vrijednosti. 4. Opiše i riješi problem optimizacije finansijskog portfolija. 5. Kritički razmišlja o konceptu ravnoteže na tržištu kapitala i upoređuje različite forme modela ravnoteže. 6. Izvrši izbor optimalnog portfolija u nacionalnom i međunarodnom kontekstu. 7. Opiše i izvrši izbor odgovarajuće portfolio strategije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
23B+2P
SAŠA POPOVIĆ2x1
23B+2P