Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno položenog ispita student će moći: -objasniti koncepte revizije i ulogu revizije u korporativnom upravljanju i društvu; -razumijeti postupak revizije, od prihvatanja klijenta do kreiranja dokumentacije; -opisati i ocijeniti interne kontrole, tehnike i revizijske testove; - identifikovati relevantne i pouzdane dokaza u realizaciji specifičnih ciljeva revizije , kao i metode sakupljanja dokaza u skladu sa Međunarodnim standardima revizije; - objasniti osnovne elemente revizorskog izvještaja , kao i kako naknadni događaji i princip kontinuiteta poslovanja mogu da utiču na formiranje revizorskog misljenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ4x1
46B
2x1
46B