PRINCIPI EKONOMIJE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke, razumije i analizira osnovne ekonomske modele, razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizovdnje, prepozna i kritički ocijeni različite tržišne strukture u praksi i primijeni svoje učenje u praksi u pogledu analize ponašanja potrošača sa stanovišta tržišnih zakonitosti i sistema cjenovne elastičnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ