Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Utvrdi važnost finansijskog sistema i bankarskog podsistema, ukaže na kategorizaciju finansijskih institucija, definiše banku i bankarski sistem, ustanovi i opiše faze razvoja bankarstva, navede forme savremene bankarske firme. 2. Analizira načela bankarskog poslovanja, izračuna ključne stope uspješnosti poslovanja banke, objasni funkcije kapitala banke, raspravlja o normativnim aspektima bankarskog poslovanja, opiše ulogu banaka na finansijskim tržištima. 3. Obrazloži značaj i funkcije centralne banke, definiše primarni novac, novčanu masu i monetarni multiplikator, protumači proces kreditne multiplikacije, ukratko opiše instrumente i mjere monetarnog menadžmenta. 4. Definiše berze sa različitih aspekata, utvrdi poziciju banaka na berzama, ukratko opiše organizacione strukture u bankarstvu, ispituje osnovne motive za vlasničko/finansijsko restrukturiranje. 5. Navede potrebe za elektronskim prenosm sredstava, istakne potrebu za elektronskim novcem i platnm kartama, definiše bankarski marketing i raspravlja o marketinškom upravljačkom procesu, analizira međunarodno bankarstvo. 6. Kategoriše bankarske poslove prema bilansno-analitičkom kriterijumu, objašnjava poslove mobilizacije i plasiranja novčanih sredstava, analizira poslove čije je knjigovodstveno evidentiranje vanbilansno.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x1
6P
SLOBODAN LAKIĆ2x1
6P

Nova objava - 22.10.2021 13:10

Nova objava - 04.10.2021 14:46

Nova objava - 28.09.2021 20:36

Nova objava - 30.06.2021 12:53

Nova objava - 21.06.2021 11:00

Nova objava - 10.06.2021 15:50