Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Objasni faze procesa upravljanja marketingom u uslužnim preduzećima; Definiše pojam usluge, navede osnovna obilježja usluga i grupiše usluge; Prepozna ekonomski značaj usluga(uslužnog sektora); Analizira pozicioniranje uslužnog preduzeća i tržišno targetiranje; Razlikuje uslužni marketing miks od standardnog marketing miksa; Poveže programsko-planske elemente uslužnog marketing miksa i implementacione aspekte uslužnog preduzeća; Procijeni korisničke percepcije kvaliteta usluge i utvrdi profitnu efikasnost uslužnog preduzeća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA POPOVIĆ2x1
12B+9S+1P
LJUBINKO DEDOVIĆ2x1
12B+9S+1P