STRANI JEZIK I CIVILIZACIJA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: definiše osnovne pojmove vezane za civilizaciju i jezik; nabroji jezičke porodice i prepozna značaj velkih svjetskih jezika u prošlosti i danas; analizira prožimanje različitih civilizacija i jezika; uporedi običaje pripadnika različitih jezičkih grupa u poslovnoj komunikaciji; osmisli i prikaže u skladu sa sopstvenim interesovanjima i poznavanjem stranih jezika tematiku koju će obraditi kao novi sadržaj u ponudi kulturnog turizma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
20B+5S+55P
1x1
20B+5S+55P