CIVILIZACIJA, JEZIK I KULTURA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da definiše osnovne pojmove vezane za civilizaciju, kulturu i jezik, sagleda značaj međunarodnih jezika u nekadašnjem i današnjem svijetu, upozna se sa jezicima velikih međunarodnih organizacija, analizira prožimanje različitih kultura i jezika, predstavi velike civilizacije čija je koljevka Mediteran, imenuje mediteranske zemlje i njihove jezike, sagleda uticaj različitih civilizacija i jezika na svoje okruženje, imenuje autore i prepozna teme u djelima značajnih putopisaca XIX i XX vijeka koji su pisali o Crnoj Gori.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
14B+1S