Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - razumije kontroverze i analizira različite koncepte i pristupe savremenoj državi, razlikuje obim, granice države od njenog upravljačkog kapaciteta, analizira državu kao normativni okvir i polje procesa političkog odlučivanja i uoči izazove sa kojima se suočava nacionalna socijalna država u globalizacijskom okviru i ključu, - razlikuje različite teorijsko-analitičke, normativne i političko-kulturne pristupe civilnom društvu, analizira doprinos aktera civilnog društva stabilizovanju i konsolidovanju demokratije ali i demokratske limite i deficite političkih i organizacija civilnog društva u postautoritarnim društvima, - analizira dinamiku društvenih konflikata i makro društvenih promena - kriza, ratova i revolucija i prepoznaje modele i metode efikasne nenasilne akcije, - uoči izazove i mogućnosti koje otvara proces globalizacije ali i njegove rizike poput rizika održivog rasta, širenja nejednakosti i siromaštva ili terorizma, - analizira proces i aktere demokratizacije i prepozna i koristi različite kriterije i indikatore za "mapiranje i merenje" demokratije, odnosno za njeno konsolidovanje, - spozna ključne vrednosne postavke i temelje modernih političkih ideologija, razlikuje ideologije od programa političkih partija i osposobi se za analizu političkih "familija" u evropskom i nacionalnim parlamentima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV
VLADIMIR BAKRAČ

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma i popravni kolokvijum

Drugi kolokvijum

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma

Popravni prvog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Informacije o predmetu (23-24)

Informacije o predmetu (22-23)