Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni tipologije porodica u savremenom društvu - Razlikuje termine važne za primjenu socijalnog rada (zlostavljanje, zanemarivanje, zapostavljanje, oblici nasilja u porodici) - Upoređuje moderne oblike porodica sa tradicionalnim oblicima na nacionalnom i međunarodnom nivou. - Prepozna ključne uzroke i probleme u porodici i kreira plan rješenja istih - Primjenjuje individualne i grupne metode socijanog rada na konkretne situacije porodične dezintegracije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Bodovi i ocjene

Konačni bodovi i ocjene

Termin popravnog ispita

Rezultati ispita i ocjene

Termini završnog i popravnog ispita

Konačna lista pitanja za završni ispit