SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni tipologije porodica u savremenom društvu - Razlikuje termine važne za primjenu socijalnog rada (zlostavljanje, zanemarivanje, zapostavljanje, oblici nasilja u porodici) - Upoređuje moderne oblike porodica sa tradicionalnim oblicima na nacionalnom i međunarodnom nivou. - Prepozna ključne uzroke i probleme u porodici i kreira plan rješenja istih - Primjenjuje individualne i grupne metode socijanog rada na konkretne situacije porodične dezintegracije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
5S+4P
1x1
5S+4P