PRAVOPIS (SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• ovladati normama i kulturom govora i pisanja, • naučiti o čemu sve treba voditi računa u procesu javne komunikacije, • moći na nivou pravopisa, fonologije i morfologije studenti navesti i definisati temeljne pojmove discipline (pravopisna i interpunkcijska pravila, odnosno fonem, distiktivno obilježje, prozodija, odnosno morfem, afiks, fleksija...), • primijeniti te pojmove u analizi jezika na tom nivou, samostalno istraživati teme od posebnog interesa, • biti pripremljeni i za one djelatnosti koje su povezane s jezikom i komunikacijom (izdavaštvo, novinarstvo, odnosi s javnošću).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KRIVOKAPIĆ
BOJAN MINIĆ

Rezultati prvog kolokvijuma

Pravopis sa kulturom izražavanja - prezentacije 2

Pravopis sa kulturom izražavanja - prezentacije

I VJEŽBA VELIKO SLOVO 24.03.2020 23:53

Nova objava - 24.03.2020 19:26