Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam mehatronike i navede opšte osobine mehatroničkih proizvoda i sistema, 2. Opiše sastavne komponente mehatroničkog sistema, 3. Matematički modeluje i analizira jednostavniji elektromehanički sistem, 4. Koristi programski paket Matlab/Simulink za analizu dinamičkih svojstava elektromehaničkih sistema, 5. Primijeni eksperimentalne postupke optimizacije parametara regulatora u električnim, mehaničkim i elektromehaničkim sistemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
9S+1P
VLADAN VUJIČIĆ3x1
9S+1P

Konačni rezultati

Rezultati ispita održanog 22.06.2020.

Odbrana domaćih zadataka

Nastavni materijal i on-line nastava

Domaci zadaci

Konačni rezultati- jun 2019